កម្មវិធីពិនិត្យមាត់ស្បូនថ្នាក់ជាតិ – ការធ្វើតេស្តពិនិត្យមាត់ស្បូន – ជម្រើសរបស់អ្នកត្រូវបានពន្យល់

នេះជាការណែនាំដែលអាចមើលឃើញដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យយល់ដឹងអំពីជម្រើសនានារបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិនិត្យមាត់ស្បូន

Downloads

កម្មវិធីពិនិត្យមាត់ស្បូនថ្នាក់ជាតិ – ការធ្វើតេស្តពិនិត្យមាត់ស្បូន – ជម្រើសរបស់អ្នកត្រូវបានពន្យល់

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Infographic
Audience:
General public
Language:
Khmer

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.