ထံကီၢ်ဒၢလီၢ်ခိၣ်ထိးအတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ-ဒၢလီၢ်ခိၣ်ထိးတၢ်မၤကွၢ်- နတၢ်ဃုထၢတဖၣ်တၢ်ရှဲပၠးအီၤလီၤ

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲလၢတၢ်ထံၣ်အီၤသ့တခါလၢကမၤစၢၤပိာ်မုၣ်ဒ်သိးအကနၢ်ပၢၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဃုထၢလၢဒၢလီၢ်ခိၣ်ထိးတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်

Downloads

ထံကီၢ်ဒၢလီၢ်ခိၣ်ထိးအတၢ်မၤကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ-ဒၢလီၢ်ခိၣ်ထိးတၢ်မၤကွၢ်- နတၢ်ဃုထၢတဖၣ်တၢ်ရှဲပၠးအီၤလီၤ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Infographic
Audience:
General public
Language:
Karen - ကညီကျိၥ်

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.