Cover thumbnail image

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Tôi có cần phải đeo khẩu trang không? (Do I need to wear a mask?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
23 June 2020
Last updated: 
1 April 2022
Publication type: 
Infographic
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

Nếu bạn khỏe, không cần đeo khẩu trang ở những nơi có khả năng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thấp. Tuy nhiên, nếu bạn ở trong tnh huống khó giữ khoảng cách xã hội, chẳng hạn như trên phương tiện giao thông công cộng, bạn có thể chọn đeo khẩu trang.