5 முதல் 12 வரைக்குமான வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு ‘கோவிட்-19’ தடுப்பூசிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன

This fact sheet, in Tamil, explains how to answer your child's questions about COVID-19 vaccinations.

Downloads

5 முதல் 12 வரைக்குமான வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு ‘கோவிட்-19’ தடுப்பூசிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Tamil - தமிழ்

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.