image saying be covidsafe

Downloads

Coronavirus (COVID-19) – Ɣɛn dak ba kuäth ceŋ? (Do I need to wear a mask?)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
10 August 2020
Last updated: 
1 April 2022
Publication type: 
Infographic
Intended audience: 
General public
Language: 
Dinka - Thuɔŋjäŋ
Description: 

Kuɛ̈th aa kaŋjɔ̈ny dɛ̈t wën bïï gëlgël looi tënë COVID-19 thïn ɣän laŋ wɔɔk ë rüp. Det wëët ë gëër ku kaaldun thiɔ̈k alɔŋ ë gɛ̈r ku dhiɛl ë kuäth. Të tɛ̈u yïn tɛ̈wën ril meec ë guöp thïn cïmën riiŋ ë jäŋ, ka yïn alëu ba cëŋcëŋ ë kuäth lɔc.