ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܢܵܛܪܝܼܠܲܢ ܡܼܢ ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܣܲܒܵܒ ܕ COVID-19. ܟܠܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 5 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ ܡܵܨܹܐ ܕܫܵܩܹܠ ܘܲܥܕܵܐ ܩܵܐ ܛܲܥܲܡܬܹܗ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19.

ܒܘܼܕ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19

ܟܠܚܲܕ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 5 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 6 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܗܲܠ 4 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19.

ܡܲܫܟܼܚܘܼܢ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܘܫܩܘܿܠܘܼܢ ܘܲܥܕܵܐ

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܝܼܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒܼܹܫ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܦܸܬܩܵܐ ܕ Medicare، ܬܵܦܩܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܠܒܼܲܕܲܪ ܡܼܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܒܹܝܠ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ، ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܬܵܘܬܵܒܼܹ̈ܐ ܘܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ. ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܕܢܵܛܪܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܘܟܢܘܼܫܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ COVID-19.

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܝܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܥܒܼܝܼܕܘܿܗܿ ܛܲܥܲܡܬܵܐ ܓ̰ܲܒܪܵܝܬܵܐ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܠܵܐ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܛܘܼܥܸܡܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ COVID-19

ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܘܕܐܸܩܠܹܝܡܵܐ ܡܵܨܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼ ܝܠܵܗܿ ܛܲܥܲܡܬܵܐ ܓ̰ܲܒܪܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܗܘܵܠܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܬܲܗܵܪܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܘܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ

ܛܲܥܲܡܝܵܬܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܝܼܢܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܚܵܠܨܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ، Therapeutic Goods Administration (TGA) ( ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܒܸܫܠܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܲܪܗܵܝܬܵܐ) ܕܥܲܝܢܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܠ ܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܿܢܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ:

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼ ܠܦܲܓܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܕܦܵܪܹܩ ܡܼܢ ܒܼܵܝܪܘܿܣ ܐܸܢ ܕܩܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܝܼܹܗ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠܚܲܕ ܡܼܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܢܝܼܓܵܪܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܘܟܼܘܿܢ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܡܘܿܕܝܼ ܠܣܒܵܪܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ .

ܡܵܢܝܼ ܓܵܪܸܓ ܦܵܐܹܫ ܛܘܼܥܸܡܵܐ

ܟܠܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 5 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ ܓܵܪܸܓ ܦܵܐܹܫ ܛܘܼܥܸܡܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ COVID-19.

ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܟܹܐ ܢܵܛܪܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ ܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܝܲܢ ܡܵܘܬܵܐ ܡܼܢ COVID-19.

ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܐܵܦ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܒܢܛܵܪܬܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܚܲܕܸܪܘܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܒܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ.

ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܚܘܼܫܒܸܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܒܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕ COVID-19، ܓܵܪܸܓ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܫܩܝܼܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܡܘܼܚܫܸܚܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܘܼܡܪܵܘܟܼܘܿܢ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟܼܘܿܢ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 6 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܗܲܠ 4 ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܹܐ ܒܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܛ̈ܝܼܪܹܐ ܘ\ܝܲܢ ܪܵܒܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܠܩܸܢܛܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕ COVID-19 ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19.

ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܘܲܥܕܹ̈ܐ ܗܵܕܝܼܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܐܲܝܵܐ ܕܵܣܬܵܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܡܲܫܟܼܚܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ (Vaccine Clinic Finder). ܨܲܚܨܹܝܡܘܼܢ ܐ݉ܪܹܙܵܢܵܐܝܼܬ، ܟܲܕ ܘܲܥܕܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܙܝܸܕܹ̈ܐ ܒܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܡܚܲܣܢܵܢܘܼܬܵܐ.

ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 6 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܗܲܠ 4 ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܵܪܹܓ ܫܵܩܠܝܼ:

 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 1 ܘ 2 ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19
 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 3 ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ.

ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 5 ܗܲܠ 11 ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܵܪܹܓ ܫܵܩܠܝܼ:

 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 1 ܘ 2 ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19
 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 3 ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ.

ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 12 ܗܲܠ 15 ܫܸܢܹ̈ܐ ܓܵܪܹܓ ܫܵܩܠܝܼ:

 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 1 ܘ 2 ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19
 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 3 ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܹܐ ܒܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ.
 • ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ:
  • ܐܝܼܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܹܐ ܒܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ
  • ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܩܛ̈ܝܼܪܹܐ
  • ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ ܚܘܼܠܵܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܛ̈ܝܼܪܹܐ ܘ\ܝܲܢ ܪܵܒܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܠܩܸܢܛܵܐ ܕ COVID-19 ܩܸܫܝܵܐ.

ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܟܝܼܕܹ̈ܐ ܐܸܢ ܫܲܒܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܪܹܓ ܩܲܒܸܠ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ.

ܟܠܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 16 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܸܠܸܠ ܓܵܪܹܓ ܫܵܩܹܠ:

 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 1 ܘ 2 ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19
 • ܣܸܪܦܵܐ ܫܲܪܘܵܝܵܐ 3 ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܕܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ
 • ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19.

ܣܸܪܦܹ̈ܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܹ̈ܐ

ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܣܸܪܦܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ، ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܚܫܸܚܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܝܘܼܗܒܼܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܸܢܛܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ، 3 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܣܸܪܦܲܝܗܝ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܕܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܐܸܣܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܓܵܪܹܓ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ:

 • 50 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܸܠܸܠ
 • ܚܲܕ ܥܵܡܪܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܒܼ̈ܝܼܪܹܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ
 • ܩܸܫܝܸܵܐܝܼܬ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܕܚܲܣܝܼܢܘܼܬܵܐ (ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ)
 • ܡܼܢ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܵܨܠܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܝܲܢ ܚܵܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܲܙܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܬܘܼܪܸܥܬܵܐ ܕܬܘܼܪܸܣ ܘܝܼܬܘܿܢ 50 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ
 • 16 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܸܠܸܠ ܘܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܙܝܸܕܵܐ ܠܩܸܢܛܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕ COVID-19
 • 16 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܸܠܸܠ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܪܵܒܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܛ̈ܝܼܪܹܐ.

ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 30 ܫܸܢܹ̈ܐ ܗܲܠ 49 ܫܸܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܩܲܒܠܝܼ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܡܲܚܸܒܝܼ.

ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܟܝܼܕܹ̈ܐ ܐܸܢ ܓܵܪܹܓ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ.

ܐܸܢ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܡܣܝܼܡܵܢܵܐ ܩܵܐ COVID-19 ܦܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܕܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ 3 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܒܵܬ݉ܪ ܛܦܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܸܪܦܵܘܟܼܘܿܢ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19.

ܐܵܦ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ COVID-19 ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܣܸܪܦܲܝܗܝ ܡܚܲܠܸܢܵܢܵܐ ܓܵܪܹܓ ܣܵܒܪܝܼ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܼܢ 3 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܒܛܘܼܥܵܡܵܘܟܼܘܿܢ ܕ COVID-19. ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼ ܠܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕ COVID-19 ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܘܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ.

ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܝܼܢܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ.

ܛܲܥܲܡܬܵܐ ܕܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܒܡܲܟܠܲܝܬܲܝܗܝ ܡܼܢ ܢܩܵܠܬܵܐ ܕܒܼܵܝܪܘܿܣ ܩܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈ܐ ܘܚܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ، ܣܵܒܼܘܿܢܹ̈ܐ ܘܣܵܒܼܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ، ܘܩܵܐ ܟܠܵܗܿ ܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܩܵܐ ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܘܥܠܲܝܡܘܼܢܹ̈ܐ .

ܢܸܫܹ̈ܐ ܒܛܝܼܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܡܲܡܸܨܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܨܲܕܪܲܝܗܝ

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܝܼܢܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܐܲܢ݉ܬܝ ܒܛܝܼܢܬܵܐ ܝܘܲܬܝ، ܡܲܡܘܼܨܹܐ ܝܘܲܬܝ ܡܼܢ ܨܲܕܪܵܟܼܝ، ܝܲܢ ܚܲܛܘܼܛܹܐ ܝܘܲܬܝ ܩܵܐ ܒܛܵܢܬܵܐ. ܡܵܨܝܲܬܝ ܩܲܒܠܲܬܝ ܠܛܘܼܥܵܡܵܐ ܓܵܘ ܟܠܚܲܕ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܕܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܒܛܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܡܲܡܲܨܬܵܐ ܡܼܢ ܨܲܕܪܵܐ، ܘܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 .

ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ

ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܓܠܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܩܸܢܛܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܡܵܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܡܼܢ COVID-19 ܘܓܵܪܸܓ ܦܵܝܫܝܼ ܛܘܼܥܸܡܹ̈ܐ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܝܲܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕ Disability Gateway Helpline ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 787 643 1800. ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܫܵܩܠܝܼ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܸܢ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131 ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼ ܩܵܐ Disability Gateway.

ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܸܛ̈ܪܹܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܸܛ̈ܪܹܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܡܼܢ COVID-19 ܘܓܵܪܸܓ ܦܵܝܫܝܼ ܛܘܼܥܸܡܹ̈ܐ.

ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܗܿܘ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝ ܩܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܲܝܟܵܐ ܠܩܢܵܝܵܐ ܛܲܥܲܡܬܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܓܵܘ:

 • ܒܵܬܲܝ̈ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ
 • ܒܵܬܲܝ̈ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܐܵܣܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ
 • ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܡܕܘܼܒܪܹܐ ܒܝܲܕ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ
 • ܒܵܬܲܝ̈ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܡܕܘܼܒܪܹܐ ܒܝܲܕ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ، ܘ
 • ܨܲܝܕܵܠܝܼܝܹ̈ܐ ܡܫܵܘܬܦܵܢܹ̈ܐ.

ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ.

ܩܵܐ ܡܲܫܟ̰ܲܚܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܫ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܠܵܘܟܼܘܿܢ ܘܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܘܲܥܕܵܘܟܼܘܿܢ، ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ Vaccine Clinic Finder (ܡܲܫܟ̰ܚܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ). ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܝܲܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܛܘܼܥܵܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (Translating and Interpreting Service) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131.

ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܦܸܬܩܵܐ ܕ Medicare

ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܦܸܬܩܵܐ ܕ Medicare، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܲܥܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ:

 • ܒܵܬܲܝ̈ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ
 • ܒܵܬܲܝ̈ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܕܐܸܩܠܹܝܡܵܐ
 • ܨܲܝܕܵܠܝܼܹ̈ܐ ܡܫܵܘܬܦܵܢܹ̈ܐ.

’Hey Eva‘ ــ ܡܛܵܝܬܵܐ ܗܵܣܵܢܵܝ ܠܛܘܼܥܵܡܵܐ (Easy Vaccine Access)

EVA، ܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܗܵܣܵܢܵܝ ܕܡܲܕܥܲܪܬܵܐ ܕܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19. EVA ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܲܬ 7 ܩܲܕܵܡܬܵܐ ܗܲܠ ܣܵܥܲܬ 10 ܒܠܲܝܠܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (AEST)، 7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒܼܘܿܥܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܕܪܹܝܬܘܿܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܩܵܐ EVA ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ:

 • ܫܸܡܵܘܟܼܘܿܢ
 • ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ
 • ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܘܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܚܘܼܒܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ
 • ܗܿܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝ ܩܵܐ ܡܲܕܥܵܪܬܵܐ ܕܡܲܚܒܲܪܬܵܘܟܼܘܿܢ.

ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܡܬܘܼܠܡܸܕܵܐ ܡܼܢ National Coronavirus Helpline ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܘܲܥܕܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕ COVID-19.

EVA ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬ ܒܘܼܕ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܘܗܲܝܲܪܝܵܬܹ̈ܐ:

 • ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬ ܒܘܼܬ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19
 • ܒܗܲܝܲܪܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܥܒܼܵܪܬܵܐ ܓܵܘ
 • ܒܗܲܝܲܪܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ.
 • ܒܐ݉ܣܵܪܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ.

ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܫܩܲܠܬܵܐ ܕܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19، ܫܲܪܕܘܼܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܪܝܼܬܵܐ (SMS) 'Hey EVA' ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܵܐ ܕܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕ EVA 0481 611 382 ܥܲܠ . ܚܸܠܡܲܬ ܕ EVA ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܡܼܢ ܣܵܥܲܬ 7 ܩܲܕܵܡܬܵܐ ܗܲܠ ܣܵܥܲܬ 10 ܒܠܲܝܠܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܕܢܚܵܝܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (AEST)، 7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒܼܘܿܥܵܐ.

ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܛܘܼܥܵܡܵܘܟܼܘܿܢ ܕ COVID-19

ܐܸܢ ܠ݂ܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ.

ܡܲܫܟܼܚܘܼܢ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܘܫܩܘܿܠܘܼܢ ܘܲܥܕܵܐ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܦܸܬܩܵܐ ܕ Medicare، ܨܲܚܨܹܝܡܘܼܢ ܠܦܲܨܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܝܼܢܵܐ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ:

ܒܲܠܟܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦ̮ܘܿܪܡ ܕܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܘܲܥܕܵܘܟܼܘܿܢ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܒܼܩܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ.

ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܦ̮ܘܿܪܡ ܕܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ.

ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܠܦ̮ܘܿܪܡ ܕܡܩܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒܼ̈ܪܹܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 5 ܗܲܠ 11 ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܛܘܼܥܵܡܵܘܟܼܘܿܢ ܕ COVID-19

ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܪܗܝܼܬܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܠܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 15 ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܗܘܼܦܵܟܼ ܥܒܼܵܕܵܐ ܪܵܓܼܘܼܫܬܵܢܵܝܵܐ ܕܲܠܝܼܠܵܐ (ܪܵܒܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ). ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܵܗܹܒܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܬܘܼܠܡܸܕܵܐ ܕܥܵܒܼܹܕ ܚܲܕ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܠܗܘܼܦܵܟܼ ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܚܲܕܪܹܫܵܐ.

ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܼܢ COVID-19 ܝܼܢܵܐ ܡܲܟܝܼܟܼܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܐܵܙܠ݉ܝܼ ܓܵܘ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 1 ܗܲܠ 2 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ. ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܕܪܲܥܢܵܐ ܡܪܵܥܝܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܚܵܛܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܚܝܼܬܵܐ
 • ܟܸܟ̰ܚܵܐ
 • ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ
 • ܡܲܪܥܵܐ ܕܥܲܨܲܠܬܵܐ
 • ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ ܘܪܲܬܪܲܬܬܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܥܲܡ ܟܠܚܲܕ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܝܲܢ ܛܘܼܥܵܡܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܼ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܒܸܗܘܵܝܵܘܟܼܘܿܢ ܝܼܢܵܐ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܸܫܝܹ̈ܐ ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟܼܘܿܢ، ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܒܼܵܝܪܘܿܣ (National Coronavirus Helpline).

080 020 1800

ܐܸܢ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܒܼܵܝܪܘܿܣ (National Coronavirus Helpline) ܘܦܪܘܿܫܘܼܢ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕ 8.

ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܠܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕ COVID-19 ܒܡܛܵܝܬܵܐ ܠܒܘܼܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܚܲܣܢܵܢܘܼܬܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܒܘܼܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܚܲܣܢܵܢܘܼܬܵܐ:

ܐܸܢ ܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕ Medicare، ܝܲܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕ myGov، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܒܘܼܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܚܲܣܢܵܢܘܼܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܡܸܢ ܐܲܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ:

 • ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܕܛܵܒܼܹܥ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܒ̈ܘܼܩܵܪܹܐ ܕ Australian Immunisation Register ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 809 653 1800 (ܡܼܢ 8 ܒܩܲܝܕܵܡܬܵܐ ܗܲܠ 5 ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܼܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ AEST) ܘܛܠܵܒܬܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܫܲܕܪܝܼܠܹܗ ܒܘܼܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܲܪܝܼܕܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܓܪܸܫܵܐ ܗܲܠ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܗܲܠ ܕܒܘܼܝܵܢܵܐ ܡܵܛܹܐ ܠܐܝܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ.

ܩܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ COVID-19، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܣܸܪܒ݂ܸܣܸܣ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (Services Australia website).

ܡܸܢ ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܗܲܝܡܢܵܢܬܵܐ

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܒܝܼܕܵܥܵܐ ܒܘܼܬ COVID-19 ܘܚܘܼܪܙܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ ܕ COVID-19 ܡܼܢ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܬܟܼܝܼܠܹ̈ܐ ܘܖ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ.

ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܒ̈ܘܼܩܵܪܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܲܝܗܝ ܓܵܘ 63 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ.

ܚܕܵܐ ܟܲܪܡܘܼܟܼܬܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ (information pack) ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܕ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܝܼܠܵܗܿ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ.

ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ COVID-19 ܒܠܸܫܵܢܵܘܟܼܘܿܢ.

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.