Qhia txog tshuaj COVID-19

Txhua tus neeg nyob Australia hnub nyoog 5 xyoo nce mus, mus teem caij txhaj tshuaj tau lawm.

Mus nrhiav lub tsev txhaj tshuaj thiab teem caij

Tshuaj COVID-19 yog txhaj pub dawb rau txhua leej nyob Australia. Cov neeg tsis muaj daim ntawv Medicare, neeg txawv tebchaws tuaj ncig uasi, tuaj kawm ntawv, tuaj ua haujlwm thiab tuaj khiav nkaum asylum seekers los mus txhaj tau dawb tag tus tibsi. Kev txhaj tshuaj yuav pab tiv-thaiv rau koj, koj tsev neeg thiab koj cov neeg zej-zog ntawm COVID-19.

Tsoomfwv Australian Government tseem tsis tau tawm kevcai khoo txhaj tshuaj ces koj tseem xaiv tau yog tsis xav mus txhaj tshuaj tiv-thaiv COVID-19

Muaj qho lub xeev losyog lub nroog ntawm tau tawm tus kevcai khoo txhaj tshuaj rau cov pejxeem nyob rau tej phab haujlwm. Pivtxwv li, saib raws txoj haujlwm thiab lub zos ntawm cov kev tswj haujlwm community activities.

Tshuaj tiv-thaiv kabmob muaj kev nyab-xeeb

Tshuaj tiv-thaiv kabmob COVID-19 muaj kev nyab-xeeb thiab pab cawv txojsia tau. Nyob hauv Australia, lub tsev Saib Tshuaj Therapeutic Goods Administration (TGA) yeej txheeb-xyuas tsis so txog tus tshuaj COVID-19 txojkev nyab-xeeb thiab cov kev mob cuam-tshuam.

Kawm kom paub ntau txog cov tshuaj vaccine uas muaj siv nyob hauv Australia:

Tshuaj COVID-19 yuav qhia koj lub cev kom paub tua cov kabmob virus thaum sib pom.

Yog koj muaj lus nug losyog kev txhawj-xeeb ces mus nug koj tus kws txhaj-tshuaj losyog tus kws khomob.

Kawm kom paub ntau txog saib yuav muaj dabtsi tshwm sim tomqab txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob tag.

Leej twg thiaj yuavtsum mus txhaj tshuaj

Txhua leej muaj 5 xyoo nce mus, yuavtsum mus txhaj tshuaj tiv-thaiv COVID-19.

Kev mus txhaj tshuaj COVID-19 yuav tiv-thaiv kom yog kis tau COVID-19 ces koj tsis txhob mob hnyav losyog mob tuag.

Kev mus txhaj tshuaj tseem pab tiv-thaiv cov neeg nyob nrog koj, kom lawv muaj kev sibkis mob tsawg nqis.

Yog yuav txhaj tshuaj COVID-19 kom puv, koj yuavtsum mus txhaj kom tag rho cov koob tshuaj uas pomzoo txhaj rawsli koj lub hnub nyoog thiab txojkev muaj mob.

Cov menyuam hnub nyoog 5 txog 15 xyoo yuavtsum txhaj:

 • Cov koob tshuaj xub-thawj yog koob tshuaj COVID-19 thib 1 thiab 2
 • koob tshuaj xub-thawj thib 3 yog tias koj muaj mob hnyav severely immunocompromised.

Tag rho sawvdaws hnub nyoog 16 xyoo thiab nce mus yuavtsum mus txhaj:

 • Cov koob tshuaj xub-thawj yog koob tshuaj COVID-19 thib 1 thiab 2
 • koob tshuaj xub-thawj thib 3 yog tias koj muaj mob hnyav severely immunocompromised
 • koob tshuaj booster ntawm COVID-19.

Koj yuavtsum mus txhaj koob tshuaj COVID-19 rau caij ntuj no yog tias koj twb txhaj koj koob tshuaj booster tau ntev li 4 hlis dhau los thiab koj yog:

 • neeg muaj hnub nyoog 65 xyoo nce mus
 • neeg nyob hauv cov tsev laus losyog tsev zov neeg xiam oob-khab
 • neeg muaj mob hnyav severely immunocompromised thiab hnub nyoog 16 xyoo nce mus
 • Neeg Aboriginal losyog Torres Strait Islander thiab muaj 50 xyoo nce mus.

Yog koj kuaj mob COVID-19 lawm, koj yuavtsum tos 3 hlis tomqab mam mus txhaj koob tshuaj COVID-19 tom ntej tau.

Cov neeg mob COVID-19 tomqab txhaj lawv koob tshuaj booster tag, yuavtsum tos yam luv 3 hlis uantej yuav mus txhaj koob tshuaj caij ntuj no.

Nws tshwj-xeeb ntawm koj yuavtsum nyob mloog cov xovxwm tshiab txog tshuaj COVID-19. Tejzaum ib tug neeg yuav txawv ib tug uas nyias yuav txhaj tus tshuaj COVID-19 txawv nyias lub caij. Mus tham nrog koj tus kws khomob saib koj thiab koj tsev neeg yuav ua licas thiajli paub txog cov xovxwm tshaj tuaj tshiab.

Menyuam

Tshuaj COVID-19 muaj kev nyab-xeeb rau cov menyuam.

Kev coj menyuam mus txhaj tshuaj yuav pab tiv-thaiv kom lawv tsis txob kis tus kabmob tau mus rau cov yaus, cov pog-yawg laus, thiab cov pejxeem coob hauv zos.

Mus kawm ntxiv txog tshuaj COVID-19 txhaj rau cov menyuam thiab cov hluas.

Cov pojniam lub cev xeeb-tub thiab pub niam-mis

Tshuaj COVID-19 muaj kev nyab-xeeb rau cov pojniam lub cev xeeb-tub, tseem pub niam-mis rau menyuam, losyog npaj tseem yuav xeeb-tub. Koj yuav mus txhaj tshuaj lub caij twg los tau thaum koj lub cev tseem xeeb-tub.

Mus kawm ntxiv txog kev xeeb-tub, pub niam-mis, thiab tshuaj COVID-19.

Cov neeg muaj mob xiam oob-khab

Cov neeg muaj mob xiam oob-khab yuav ntsib kev mob hnyav yog kis tau COVID-19 ces lawv yuavtsum mus txhaj tshuaj.

Yog koj xav tau kev pabcuam ntxiv, koj hu mus rau the Disability Gateway Helpline lub xovtooj 1800 643 787. Lawv mam teem caij rau koj mus ntsib.

Yog koj xav tau neeg txhais-lus, hu rau chaw pabcuam Txhais-ntawv thiab Txhais-lus 131 450 ces hais kom lawv txuas xovtooj rau the Disability Gateway.

Cov neeg twb muaj mob hauv lub cev lawm

Cov neeg twb muaj mob hauv lub cev lawm yuav mob hnyav yog kis tau COVID-19 ntxiv thiab lawv yuavtsum mus txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob.

Mus tham nrog koj tus kws khomob txog saib yam tshuaj twg thiaj yog yam zoo rau koj.

Yuav mus txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob nyob qhov twg

Koj mus txhaj tshuaj tiv-thaiv COVID-19 nyob ntawm:

 • Tsoomfwv Commonwealth cov chaw txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob
 • Cov kws khomob GP uas koom nrog kev txhaj tshuaj
 • Chaw kuaj mob Aboriginal Controlled Community Health Services
 • Xeev thiab Nroog cov chaw txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob, thiab
 • Cov khw muag tshuaj uas koom nrog kev txhaj tshuaj.

Cov kws khomob GP tsis muaj cai sau nyiaj txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob ntawm koj.

Mus nrhiav cov chaw txhaj tshuaj hauv zos thiab teem caij txhaj tshuaj uas yog siv the Vaccine Clinic Finder. Yog koj xav tau kev pabcuam txhais lus hauv xovtooj losyog nyob rau thajchaw txhaj tshuaj ces, hu rau chaw pabcuam Txhais-ntawv thiab Txhais-lus, xovtooj 131 450.

Yog tias koj tsis muaj daim Medicare card

Yog koj tsis muaj daim Medicare card, koj mus hno tshuaj pub dawb hauv:

 • Tsoomfwv Commonwealth cov chaw txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob
 • xeev thiab nroog cov chaw txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob
 • Cov khw muag tshuaj uas koom nrog kev txhaj tshuaj.

‘Nyobzoo Eva’ – Txojkev Yoojyim txhaj tshuaj (Easy Vaccine Access)

EVA, yog ib txojkev hu tuaj pab cov neeg teem caij txhaj tshuaj COVID-19. EVA qhib ua haujlwm 7 teev sawv ntxov txog 10 teev sawv ntxog (AEST), 7 hnub hauv ib lispiam.

Yog koj xav tau txais kev pab teem caij txhaj tshuaj COVID-19, kom sau ntawv rau ‘Hey EVA’ lub xovtooj 0481 611 382.

Thaum koj xaxov rau EVA koj yuav tau txais cov lus nug txog koj:

 • lub npe
 • yam lus hais
 • lub hnub thiab caij uas koj xyeej
 • koj tus leb xovtooj uas yuav hu rovqab tuaj.

Tus neeg paubtab hauv National Coronavirus Helpline yuav hu rawsli lub caij koj teem tseg tuaj teem caij txhaj tshuaj COVID-19 rau koj.

EVA muab kev nthuav xovxwm thiab sablaj txog cov tshuaj COVID-19 rau koj xwsli:

 • qhia xovxwm thiab muab kev sablaj txog cov tshuaj COVID-19
 • pab nrhiav cov chaw txhaj tshuaj uas cia li taugkev mus txhaj
 • pab koj teem kom tau rawsli lub caij koj xyeej mus txhaj tshuaj
 • qhia cov kev txhais-lus pub dawb rau koj.

Uantej yuav mus txhaj tshuaj COVID-19

Yog koj tseem tsis tau mus teem caij, mus teem caij tau.

Mus nrhiav lub tsev txhaj tshuaj thiab teem caij

Yog koj muaj daim ntawv kuajmob Medicare, ces txheeb-xyuas koj cov ntsiab-lus kom yog:

Tejzaum koj yuav tau sau daim ntawv tsocai uantej yuav txhaj tshuaj, losyog tias koj yog tus neeg txiav txim siab tam lwm tus neeg.

Nyeem daim ntawv tsocai.

Nyeem cov xovxwm thiab daim ntawv tsocai rau cov menyuam hnub nyoog 5 txog 11 xyoo.

Tomqab koj txhaj tshuaj COVID-19 tag

Koj yuav tau nyob tos yam luv yog 15 feeb tomqab koj txhaj tshuaj tiv-thaiv kabmob tag saib koj puas muaj kev mob cuam-tshuam allergic dabtsi. Tus neeg txhaj tshuaj rau koj tau mus kawm thiab yeej paub daws teebmeem thaum muaj xwm tshwm sim tamsis ntawd.

Rawsli pom los, cov mob cuam-tshuam los ntawm txhaj tshuaj COVID-19 ces yuav mob tsis hnyav thiab 1 mus rau 2 hnub tomqab xwb ces twb zoo lawm. Cov mob cuam-tshuam side effects pom muaj ntau yog:

 • mob thiab o ntawm thajchaw lub qhov koob hno
 • nkees
 • mob taub-haus
 • mob ib ce – muscle pain
 • kub ua daus-no thiab chee.

Rawsli txhua yam tshuaj losyog tshuaj tiv-thaiv kabmob, nws yeej muaj tej yam mob cuam-tshuam uas txawv thiab tsis paub txog. Yog koj xav tias koj tau tus mob cuam-tshuam uas hnyav tsawv, kom mus ntsib koj tus kws khomob losyog hu rau the National Coronavirus Helpline lub xovtooj.

1800 020 080

Yog koj xav tau neeg txhais-lus, hu rau the National Coronavirus Helpline lub xovtooj thiab xaiv nyem rau option 8.

Daim ntawv pov-thawj txhaj tshuaj

Koj mus nqa tau daim ntawv pov-thawj tshaj tshuaj COVID-19 uas yog mus muab hauv koj cov Keebkwm Kev Txhaj tshuaj Immunisation History Statement.

Koj mus nqa tau koj daim ntawv Keebkwm Txhaj Tshuaj nyob tau ntawm:

Yog koj tsis muaj daim Medicare card, losyog koj nkag tsis tau mus hauv tus myGov account, koj mus nqa tau koj daim ntawv txhaj tshuaj Immunisation History Statement uas yog:

 • hais kom tus kws txhaj tshuaj muab luam ib daim copy rau koj; losyog
 • hu rau Australian Immunisation Register lub xovtooj nug 1800 653 809 (8 teev am – 5 teev pm hnub Monday txog Friday AEST) thiab hais kom lawv pab xa koj daim ntawv txhaj tshuaj tuaj rau koj tom tsev. Tejzaum nws yuav siv sijhawm txog li 14 hnub thiaj xa hauv mail tuaj txog koj.

Yog xav tau xovxwm ntxiv txog txojkev mus nqa koj daim ntawv povthawj txhaj tshuaj tiv-thaiv COVID-19, mus saib hauv Services Australia website.

Yuav mus nrhiav cov xovxwm uas ntseeg tau nyob qhov twg (Where to go for trusted information)

Nws tshwj xeeb ntawm koj yuavtsum nyob mloog cov xovxwm tshiab qhia txog COVID-19 thiab cov kev txhaj tshuaj COVID-19 hauv tsoomfwv cov kev tshaj xo uas ntseeg tau.

Cov lus teb rau cov lus nug feem ntau txog COVID-19 tau muab txhais ua 63 yam lus.

Mus nyeem cov xovxwm txog COVID-19 ua koj yam lus.

Cov ntaub-ntawv

Language: 
Hmong - Hmong
Last updated: 
13 May 2022