ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်

ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤလၢအသးအိၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်မၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢအ ၀ဲသ့ၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်သ့လီၤ.

ကွၢ်ဃုကသံၣ်ဒၢးတဖျၢၣ်ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတက့ၢ်

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအတအိၣ်ဒီး Medicare အကး တဖၣ်, ပှၤတမှံၤဟဲလၢထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်, ထံဂုၤကီၢ် ဂၤအကၠိဖိတဖၣ်,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤဃုထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးဒီသဒၢနသးကမၤစၢၤဒီသဒၢနၤ,နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးန ပှၤတ၀ၢလၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ.

အီးစတြ့လယါအပဒိၣ်အံၤတပာ်လီၤတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီ သဒၢဒ်တၢ်မၤလၢလ့ၤတက့ၤတၢ်ကဘၣ်ဆဲးအီၤန့ၣ်ဘၣ်ဒီးနဃုထၢလၢနတဆဲးဒီသဒၢနသးလၢ COVID-19 အကသံၣ်ဘၣ်န့ၣ်သ့လီၤ

ကီၢ်စဲၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤဒိၣ်အကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တနီၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်အိၣ်သးလီၤလီၤဆီဆီအဂီၢ်န့ၣ်သ့လီၤ. အဒိန့ၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်တနီၤဒီးလၢပှၤတ၀ၢအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတနီၤအဂီၢ်လီၤ.

ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ပူၤဖျဲး၀ဲလီၤ

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်ပူၤဖျဲးဒီးဒုးပူၤဖျဲးသးသမူ တဖၣ်လီၤ. လၢအီးစတြ့လယါအပူၤ, တၢ်ကူစါယါဘျါအပီးအလီအတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ကရၢ (TGA) ကွၢ်ဟုၣ် COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးကသံၣ်အတၢ်ဒိဘၣ် မၤဟူးတဖၣ်ဆူညါဘူးဘူးလီၤ.

မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးကသံၣ်ဒီသဒၢတခါစုာ်စုာ်လၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်-

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်သိၣ်လိနနီၢ်ခိလၢတၢ်ကဒုးဟါမၢ်ကွံာ်ဘဲရယးစ်အဃၢ်ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်ဂာ်ဒီးအီၤအခါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တမံၤလၢ်လၢ်ဖဲနဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဆဲးကျိးဘၣ်နတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးမ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်.

မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး ဖဲဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအလီၢ်ခံဘၣ်ကွၢ်လၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်မတၤကြၢးဆဲးဒီသဒၢအသးလဲၣ်

ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအသးအိၣ် 5 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်ကြၢးဆဲးဒီသဒၢအသးလၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤန့ၢ် COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢဒီသဒၢ နၤလၢ တၢ်ကဆူးဆါထီၣ်နးနးမ့တမ့ၢ်သံဘၣ်သးလၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးဒီသဒၢနသးမၤစၢၤဒီသဒၢစ့ၢ်ကီးပှၤလၢအအိၣ်လၢနကပိၤကပၤခီဖျိတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်ရၤလီၤဘဲရၢးစ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကထံၣ်နၤဒ်ပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဆိးချုးခံဒီးန တၢ်ဆဲး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်, နကဘၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်ကသံၣ်အဖျၢၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤလၢနသးနံၣ်ဒီးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ်လၢအသးအိၣ်5 တုၤ 15 နံၣ် ကြၢးမၤန့ၢ်-

 • COVID-19 အဂံၢ်ခီၣ်ထံးအကသံၣ်ဖျၢၣ် 1 ဒီး 2 န့ၣ်လီၤ
 • ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ် 3 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူလၢအနးအခါလီၤ.

ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအသးအိၣ် 16 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ် ကြၢးမၤန့ၢ်-

 • COVID-19 အဂံၢ်ခီၣ်ထံးအကသံၣ်ဖျၢၣ် 1 ဒီး 2 န့ၣ်လီၤ
 • ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ် 3 ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ် အိၣ်ဒီးဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါအသနူလၢအနးအခါလီၤ
 • COVID-19 ကသံၣ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါ တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

နကြၢးမၤန့ၢ်စ့ၢ်ကီး COVID-19 တၢ်ဂိၢ်ခါအဂီၢ်အက သံၣ်တဖျၢၣ်ဖဲနဆဲးနကသံၣ်ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်၀ံၤ၀ဲဒၣ် 4 လါအလီၢ်ခံဒီးဖဲနမ့မ့ၢ်-

 • 65 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်
 • ပှၤအိၣ်ဆိးလၢသးပှၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့အလီၢ်အကျဲတခါအပူၤတဂၤ
 • 16 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဂံၢ်တြီ ဆၢတၢ်ဆါအသနူလၢအနးတဂၤ
 • အဘီရံကၠၢၣ်နၢၣ်မ့တမ့ၢ်ထိးရ့း(တ)ပီၣ်လဲၣ်ကျိၤအကီးဖိဒီးအသးအိၣ် 50 နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်မၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီး COVID-19 အဃၢ်အခါ,တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်လၢနအိၣ်ခိး 3 လါတချုးနဒိးန့ၢ်န COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢဆူညါတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအမၤန့ၢ် COVID-19 ဖဲအဆဲးအကသံၣ် ဆဲးဆူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ကြၢးအိၣ်ခိးအစှၤကတၢၢ် 3 လါတချုးအဆဲး၀ဲဒၣ်တၢ် ဂိၢ်ခါအကသံၣ်အ ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤအကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ဆိးချုးခံလိာ်သးဒီးန COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ပာ် ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအတဒ်သိးလိာ်အသးတဖၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကလိၣ်ဘၣ် COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢလၢအလီၤဆီလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဒ်သိးလိာ်အသးအပူၤလီၤ. ကတိၤတၢ်ဒီးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အပှၤဟ့ၣ်တၢ်လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်လၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိလိၣ်ဘၣ်မၤလၢတၢ်ကအိၣ်ချုးခံလိာ်သးဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ဖိသၣ်

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်ပူၤဖျဲး၀ဲဒၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးဒီသဒၢဖိသၣ်တဖၣ်မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢအကရၤလီၤဘၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်ဆူဖိသၣ်သးစၢ်တဖၣ်, ဖံဖုတဖၣ်ဒီးပှၤအဂၤလၢအအိၣ်လၢပှၤတ၀ၢတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်လၢဖိသၣ်ဒီးသးစၢ်လိၣ်ဘိတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

မိၢ်ဒၢမ့တမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်ဒုးအီၣ်အဖိနုၢ်တဖၣ်

COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်ပူၤဖျဲး၀ဲဒၣ်ဖဲနမ့ၢ်ဒၢ၀ဲဒၣ်အခါ, ဒုးအီၣ်ဖိနုၢ်မ့တမ့ၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကဒၢထီၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. နဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢလၢနတၢ်ဒၢထီၣ်အပတီၢ်တခါလၢ်လၢ်န့ၣ်သ့လီၤ.

မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဒၢထီၣ်,တၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်,ဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်တက့ၢ်.

ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ် တချ့တဖၣ်

ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢအဒိၣ်လၢတၢ်ကဆူးဆါထီၣ်ဒီး COVID-19 နးနးကလဲာ်ဒီးကြၢးဆဲးဒီသဒၢအသးလီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးအါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအခါ, နကိး၀ဲဒၣ် Disability Gateway Helpline လၢ 1800 643 787 န့ၣ်သ့လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်မၤန့ၢ်နၤဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါသ့လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးတၢ်တၢ်တဂၤအခါ, ကိးဘၣ် တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤ လၢ 131 450 ဒီးမၢအ၀ဲသ့ၣ်လၢအကကိးန့ၢ်နၤလီတဲစိဆူ Disability Gateway တက့ၢ်.

ပှၤလၢအအိၣ်ပာ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်

ပှၤလၢအအိၣ်ပာ်လံဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤဒိၣ်လၢကဆူးဆါထီၣ်နးနးကလဲာ်ဒီး COVID-19 ဒီးကြၢးဆဲးဒီသဒၢအသး န့ၣ်လီၤ.

ကတိၤတၢ်ဒီးနညီနုၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤဟ့ၣ်တၢ် ဘၣ်ဃးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၤကတၢၢ်တခါလၢနတၢ်အိၣ် သးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်တၢ်ကဆဲးဒီသဒၢသးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

နမၤန့ၢ် COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢသ့၀ဲဒၣ်ဖဲ-

 • ခီၣ်မီ၀ဲး(သ)တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • ကသံၣ်သရၣ်ကူဆါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအါမံၤအကသံၣ်ဒၢးလၢအပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တဖၣ်
 • အဘီရံကၠၢၣ်နၢၣ်ဖီၣ်ဂၢၢ်ဒုးလဲၤတရံးပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • ကီၢ်စဲၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤအကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်ဒီး
 • ကသံၣ်ကျးလၢအပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ထီရီၤကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဃ့နၤဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢအလဲတသ့ဘၣ်.

လၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢး လၢအဘူးဒီးနၤတဖျၢၣ်ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢနကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်, သူဘၣ် Vaccine Clinic Finder. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်လီတဲစိတၢ်ကိးမ့တမ့ၢ်တုၤလီၢ်တုၤကျဲအတၢ်ကတိၤကျိးထံတၢ်ဖဲနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတၢ်ကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဆၢကတီၢ်အဂီၢ်, ကိးဘၣ်တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ 131 450 န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲန Medicare အကးမ့ၢ်တအိၣ်အခါ

ဖဲန Medicare အကးမ့ၢ်တအိၣ်အခါ, နမၤန့ၢ်နက သံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါသ့၀ဲဒၣ်ဖဲ-

 • ခီၣ်မီ၀ဲး(သ်)တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • ကီၢ်စဲၣ်မ့တမ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • ကသံၣ်ကျးလၢအပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

‘Hey Eva’ – တၢ်မၤန့ၢ်သူကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢလၢအညီ

EVA, မ့ၢ်တၢ်ကိးကဒါလီတဲစိအတၢ်မၤစၢၤလၢအကဲတၢ် ယိယိဖိတခါလၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤလၢအမၤန့ၢ်ဃာ် COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. EVA မၤတၢ် ဂီၤ 7 တုၤ ဂီၤ10 နၣ်ရံၣ် (AEST), တနွံ 7 န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါ အခါ, ဆှၢလီတၢ်ကစီၣ်တခါလၢအမ့ၢ် ‘Hey EVA’ ဆူ 0481 611 382 အအိၣ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်ဆှၢန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်တခါဆူ EVA န့ၣ်နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတခါလၢအသံကွၢ်၀ဲဒၣ်န-

 • မံၤ
 • ကျိာ်လၢနဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ
 • မုၢ်နံၤဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဘၣ်သးအီၤ
 • တၢ်ဆၢကတီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်တခါလၢတၢ်ကကိးကဒါက့ၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဒုးလဲၤတရံးတၢ်တခါအံၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိတဂၤလၢအမၤတၢ်ဒီး National Coronavirus Helpline ကကိးနၤဖဲတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဆၢကတီၢ် ဒ်သိးအကမၤစၢၤနၤလၢနကသ့ၣ်နံၤဖးသီန COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

EVA ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ဒီးမၤစၢၤဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်အဂီၢ်
 • မၤစၢၤကွၢ်ဃုကသံၣ်ဒၢးလၢနလဲၤနုာ်လီၤလၢတလိၣ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါ
 • မၤစၢၤကွၢ်ဃုတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢအဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါတခါ
 • ဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤတခါန့ၣ်လီၤ.

တချုးန COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢ

ဖဲနမ့ၢ်တဆဲးဒီသဒၢဘၣ်ဒံးနသးတခီ, မၤန့ၢ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတခါတက့ၢ်.

ကွၢ်ဃုကသံၣ်ဒၢးတဖျၢၣ်ဒီးမၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတက့ၢ်

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare အကးန့ၣ်, သမံသမိးဘၣ်နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကးအလိၤအံၤမ့ၢ် အကဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်ဧါ-

ဘၣ်တဘၣ်တၢ်ကသံကွၢ်နၤလၢနကမၤပှဲၤလီၤလံာ်တၢ်အၢၣ်လီၤဟ့ၣ်တၢ်ပျဲတခါတချုးနတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ,မ့တမ့ၢ်ဖဲနမၤ၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ဆၢတဲာ်တခါလၢပှၤအဂၤတဂၤအဂီၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ဖးဘၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအလံာ် တကွီၢ်ဒိ တက့ၢ်.

ဖးဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအလံာ် တကွီၢ်ဒိးလၢဖိသၣ်အသးအိၣ် 5 နံၣ်တုၤ 11 နံၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ဖဲနဆဲးန COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ

နကဘၣ်တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်နၤလၢအစှၤကတၢၢ် 15 အဂီၢ်ဖဲ နဆဲးဒီသဒၢနသး၀ံၤအလီၢ်ခံလၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါမ့ၢ်ကသံၣ်အတၢ်တဖိးဒီးနၤအတၢ်ခီဆၢလၢတနါစိၤမၤအသးကဲထီၣ်တခါခါဧါန့ၣ်လီၤ ပှၤတဂၤလၢအဟ့ၣ်လီၤနၤဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢကမၤစၢၤနၤလၢကသံၣ်အတၢ်ခီဆၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်တဘျီဃီန့ၣ်လီၤ.

ညီနုၢ်န့ၣ်ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိ COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်စၢ်စၢ်ဖိဒီး ဟါမၢ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်လၢ ၁ သီတုၤ ၂ သီအတီၢ်ပူၤလီၤ. ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးလၢအညီနုၢ်ကဲထီၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်-

 • စုဒုၣ်ဖဲထးလဲၤနုာ်လီၤအလီၢ်ဆါ
 • လီၤဘှံးလီၤတီၤ
 • ခိၣ်သၣ်ဃံဆါ
 • ယုၢ်ညၣ်ဆါ
 • တၢ်လိၤကိၢ်ဒီးခုၣ်ကနိးတဖၣ်န့ၣ်လီီၤ.

ဒ်ကသံၣ်ကသီမ့တမ့ၢ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတမံၤလၢ်လၢ်အသိး, ကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢတနါစိၤကဲထီၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်တသ့ၣ်ညါအီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢနအိၣ်ဒီးကသံၣ်အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအနးတဖၣ်အခါန့ၣ်ဆဲးကျိးဘၣ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အပှၤစဲၣ်နီၤမ့တမ့ၢ် National Coronavirus Helpline အလီကျိၤတက့ၢ်.

1800 020 080

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါ, ကိးဘၣ် National Coronavirus Helpline ဒီးဃုထၢ တၢ်ဃုထၢ 8 တက့ၢ်.

တၢ်ဆဲးဒီသဒၢကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်အုၣ်သး

နမၤန့ၢ်န COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢ အတၢ်အုၣ်သးခီဖျိတၢ်လဲၤမၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်န တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်စံၣ်စိၤအတၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ်သ့လီၤ.

နမၤန့ၢ်နတၢ်ဆဲးဒီသဒၢသးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်စံၣ်စိၤတၢ်ပာ်ဖျါသ့၀ဲဒၣ်လၢ -

ဖဲန Medicare အကးမ့ၢ်တအိၣ်အခါ,မ့တမ့ၢ်နခွဲး ယာ်လၢတၢ်ကသူ myGov အစရီမ့ၢ်တအိၣ်အခါ, နမၤန့ၢ်နတၢ်ဆဲးဒီသဒၢသးဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်စံၣ်စိၤတၢ်ပာ်ဖျါသ့ခီဖျိ-

 • ဃ့န့ၢ်ဘၣ်ပှၤဟ့ၣ်နၤဒီးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢလၢအကထုးထီၣ်ဟ့ၣ်နၤဒီးအဒိတဘ့ၣ်လၢနဂီၢ်
 • ကိးဘၣ် Australian Immunisation Register တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အလီကျိၤ 1800 653 809 (ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် – ဟါ 5 နၣ်ရံၣ် မုၢ်ဆၣ်တုၤ မုၢ်ဖီဖး မုၢ်ထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ် AEST) ဒီးမၢအ၀ဲသ့ၣ် လၢအကဆှၢန့ၢ်နၤဒီးတၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်လၢနဂီၢ်ခီဖျိလံာ်ပရၢတၢးန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်မ့ၢ်ဆှၢအီၤဒီးလံာ်ပရၢတၢးန့ၣ်တၢ်အံၤယံာ်ထီၣ်ဘး၁၄သီအဂီၢ်သ့လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကမၤန့ၢ်န COVID-19 တၢ်ဆဲးဒီသဒၢသးဒီးကသံၣ်အတၢ်အုၣ် သးအဂီၢ်, ကွၢ်ဘၣ် Services Australia အပှာ်ယဲၤသန့ တက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ကဘၣ်လဲၤဖဲလဲၣ်

တၢ်အံၤအကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ဆိးမၤသ့ၣ်ညါသးဘၣ်ဃး COVID-19 အတၢ်ဂ့ၢ်ဒီး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဟဲခီဖျိ ဂံၢ်ထံးဖိးသဲစးဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စံးဆၢလၢညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19. အကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကျိာ် 63 ကျိာ်အပူၤလီၤ.

ဖးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး COVID-19 လၢနကစၢ်အကျိာ်တက့ၢ်.

တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

Language: 
Karen - ကညီကျိၥ်
Last updated: 
13 May 2022