ብዛዕባ COVID-19 ክታበታት

ኣውስትራሊያ ውሽጢ ዕድሚኦም 5 ዓመትን ካብዚ ንላዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ እዋን ክታበት ንምውሳድ ቆፀሮ ከዳልዉ ይኽእል።

ክሊኒካት ንምርካብን ቆፀሮ ንምድላው

ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንሕድሕድ ሰብ ናይ COVID-19 ክታበታት ብናጻ እዩ። በዞ ዚኻተቱ ሰባት፤ መዲከር ካርዲ ንዘይብሎም፤ ካብ ወጻእ ሃገር ዝጕብንዩ፤ ዓለምለኸ ተማሃሮ፤ ማይግራንት/ዝመጹ ሰራሕተኛታትን ንዕቑባ ሓተቲ ይኸውን። ክታበት ምውሳድ ዝሕግዞ ንናትኻ፤ ስድራኻን ማሕበረሰብካ ካብ ኮቪድ/ COVID-19 ንምክልኻል እዩ።

ኣውስትራሊያ መንግስቲ ንክታበት ምውሳድ ግደታ ስለዘይገበሮ እሞ ካብ COVID-19 ንምክልኻል ነቲ ክታበት ንምውሳድ ናትኻ ምርጫ ክኸውን ይኽእል

ብሓደሓደ ምምሕዳር ክልል ከምኡ’ውን ተሪቶርይ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ትእዛዝ ብሓደሓደ ኵነታት ነቲ ክታበት ምውሳዱ ግደታ ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት፡ ኣብ ሓደሓደ ዓይነት ሥራሕቲን እንቕስቓሰ ሥራሕቲ ማሕበረሰብ።

ክታበታት ድሕንነቶም ዝተሓለወ እዩ

COVID-19 ክታበት ምውሳድ ድሕንነቱ ዝተሓለወን ንህይወት ዘድሕን እዩ። ኣውስትራሊያ ውሽጢ ናይ Therapeutic Goods Administration (TGA) ብቐረባ ኾይኑ ንናይ COVID-19 ክታበት ድሕንነትን ክፍጠር ንዝኽእል ጸገም ብምኽትታል ምቑጽጻር ይገብረሉ።

ኣውስትራሊያ ውሽጢ ስለዝዳለው ሓደሓደ ክታበት ብዝበለጸ ምምሃር:

ምስቲ ቫይረስ ብቐረባ ርክብ ክትገብር እንከሎ፤ ስብነትኻ ነቲ ቫይረስ ንከውግዶ ብናይ COVID-19 ክታበታት ትምህርቲ ይውሃቦ።

ድሕሪ ነቲ ክታበት ምውሳድኻ ዝኾነ ሕቶታት ወይ ዘተሓሳስበካ ጕዳይ እንተሃልዩካ ንናትኻ ክታበት መዳለዊ ወይኻ ንሓኪምካ ኣዘራርብ።

በበለጠ መማር ስለክትባትዎን ከወሰዱ በኋላ ምን እንደሚጠበቅ።

መን እዩ ክታበት ክረኽብ ዘለዎ

ዕድሚኡ 5 ዓመትን ካብዚ ንላዕሊ ዝኾኖ ሕድሕድ ሰብ ካብ COVID-19 ንምክልኻል ነቲ ክታበት ክወስድ ኣለዎ።

COVID-19 ክታበት ወሲድኻ ብሰንኪ COVID-19 ክፍጠር ንዝኽእል ከቢድ ሕማም ወይ ምሟት ይኸላኸለልካ እዩ።

ከምኡ’ውን ነቲ ክታበት ምርካብ ንናይ ቫይረስ ምስርጫው ከዳኽሞ ስለዝኽእል እሞ ብከባቢኻ ንዘለዉ ሰባት ንምክልኻል ይሕግዝ እዩ።

ንዘለኻ COVID-19 ከታበት ኣወሳስዳ እዋናዊ ከምዝኾነ አብ ግምት ውሽጢ ዚኣትዉ ብናትኻ ዕድመን ድሌትካ ንዝተሓበሩ ዓቐን መጠን/doses ክታበታት ኩሎም ምውሳድ ኣለካ።

ዕድሚኦምካብ 5 ክሳዕ 15 ዓመት ዝኾኑ ህጻውንቲ ክረኽቡ ዘለዎም:

 • ንናይ ቐዳማይ ግዘ ዓቐን መጠን/dose 1’ን 2 ናይ COVID-19 ክታበት
 • ከቢድ ሕማም ምክልኻል ሓይሎም ንዝተዳኸመ ንናይ ቐዳማይ ግዘ ዓቐን መጠን/dose 3።

ዕድሚኦም 16 ዓመትን ካብዚ ንላዕሊ ንዝኾነ ሕድሕድ ሰብ ክረኽብ ዘለዎ:

 • ንናይ ቐዳማይ ግዘ ዓቐን መጠን/dose 1’ን 2 ናይ COVID-19 ክታበት
 • ከቢድ ሕማም ምክልኻል ሓይሎም ንዝተዳኸመ ንናይ ቐዳማይ ግዘ ዓቐን መጠን/dose 3
 • ንCOVID-19 ክታበት ሓጋዚ ተወሳኺ ዓቐን መጠን/dose ይኸውን።

ከምኡ’ውን ንCOVID-19 ክረምቲ ዓቐን መጠን/dose ክታበት ክትወስድ ዘለካ፤ ንናይ ሓጋዚ ዓቐን መጠን/dose ክታበትካ ካብትወስድ 4 ኣዋርሒ እንተኾይንዎን ንስኻ:

 • ዕድሜኻ 65 ዓመት ወይ ካብዚ ንላዕሊ እንተኾይኑ
 • ብዕድመ ሽማግለ ሓልየት መውሃቢ ወይ ብኣካል ጕድዓተኛ ሓልየት መውሃቢ መገልገሊ ትነብር እንተኾይንካ
 • ዕድሜኻ 16 ዓመት ወይ ካብዚ ንላዕሊ እንተኾይኑ እሞ ከቢድ ናይ ሕማም መከላኸሊ ሓይሊ ዝተዳኸመ እንተኾይንካ
 • ዕድሜኻ 50 ዓመት ወይ ካብዚ ንላዕሊ እንተኾይኑ እሞ ኣቦርጂናል ወይ ቶረስ ስትራት ኣይላንደ ተወላዲ እንተኾንካ እዩ።

ብመርመራ ውጽኢት COVID-19 እንተሃልዩካ ነቲ ቐጻላይ ናይ COVID-19 ክታበት ዓቐን መጠን/dose ቅድሚ ምውሳድካ 3 ኣዋርሒ ክትጽበይ ይሕበር እዩ።

ሰባት ናይ ሓጋዚ ዓቐን መጠን/dose ክታበቶም ድሕሪ ምውሳዶም COVID-19 እንተሂዝዎም ንናይ ክረምቲ ዓቐን መጠን/dose ክታበት ቅድሚ ምውሳድ ብውሑድ 3 ኣዋርሒ ክጸንሑ ኣለዎም።

ያለዎትን COVID-19 ክትባቶች ወቅታዊ አድርጎ መቆየቱ ጠቃሚ ነው። ዝተፈላለዩ ሰባት ንዝተፈውላለዩ ናይ COVID-19 ክታበታት ብዝተፈላለየ ግዘ ንምውሳድ የድልዮም ይኸውን። ንስኻን ስድራቤትኻን ነቶም ክታበት እዋናዊ ንክኸውን እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ንናትኻ ሓለዋ ጥዕና መዳለዊ ኣዘራርብ።

ህጻውንቲ

COVID-19 ክታበታት ንህጻውንቲ ድሕንነቱ ዝተሓለወ እዩ።

ህጻውንቲ ነቲ ክታበት ብምውሳድ ነቲ ቫይረስ ናብ መንእሰያት ሓው ሓፍቲ፤ ኣቦ/ኣዶሓጎታትን ናብ ሙሉእ ማሕበረሰብ ከይመሓላለፍ ንምግባር ክትሕግዝ ትኽእል።

ብዝበለጸ ምምሃር ብዛዕባ ንህጻውንቲን መንእሰያት COVID-19 ክታበታት።

ንጥኑሳት ወይ ንናይ ኣዶ ጡብ ንዘጡና ደቂ ኣነስትዮ

ወይኻዓ ንምጥናስ እቅድ ንዘዳልዋ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ COVID-19 ክታበታት ምውሳድ ድሕንነቱ ዝተሓለወ እዩ። ኣብዝኾነ እዋን ጥንሲ ደረጃ ነቲ ክታበት ምውሳድ ይኻኣል።

ብዝበለጸ ምምሃር ብዛዕባምጥናስን፤ ጡብ ምጡባብን COVID-19 ክታበታት።

ኣካል ጕድዓተኛ ንዝኾኑ ሰባት

ኣካል ጕድዓተኛ ንዝኾኑ ሰባት ብሰንኪ COVID-19 ብከቢድ ሕማም ጸገም ስለዘቓልኦም እሞ ክታበት ክወስዱ ኣለዎም።

ብዝበለጸ ሓገዝ ወይ ደገፍ እንተደሊኻ ንኣካል ጕድዓተኛ መሰጋገሪ/Disability Gateway ሓገዝ መስመር ብስልኪ1800 643 787 ምድዋል። ቆፀሮ ከዳልወልኹም ይኽ እሉ።

ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ ንትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት ብስልኪ131 450 ምድዋል እሞ ናብ ኣካል ጕድዓተኛ መሰጋገሪ ብስልኪ ንክድውሉ ምሕታት።

እዋን’ዚ ጸገም ጥዕና ንዘለዎም ሰባት

እዋን’ዚ ጸገም ጥዕና ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ COVID-19 ንዝፍጠር ከቢድ ናይ ምሕማም ጸገም ከቓልኦም ስለዝኽእል ነቲ ክታበት ክወስዱ ኣለዎም።

ብዘለኻ ኵነታት ክታበት ንምውሳድ ድሓን እንተኾይኑ ንናትኻ መደባዊ ሓለዋ ጥዕና መዳለዊ ኣዘራርብ።

ክታበት ኣበይ ከምዝውሰድ

COVID-19 ክታበት ክትረኽብ ትኽእሎ:

 • ኣብ Commonwealth ክታቦት መውሃቢ ክሊኒካት
 • ተሳታፋይ ብዝኾነ ሓፈሻዊ ሓኪማት
 • Aboriginal Controlled Community Health Services
 • ኣብ ምምሕዳር ክልል ከምኡ’ውን ተሪቶርይ ክታበት መውሃቢ ክሊኒካት፤ ከምኡ’ውን
 • ኣብ ተሳታፋይ ብዝኾኑ ፋርማሲስታት እዩ።

ናይ ሓፈሻዊ ሓኪማት ነቲ ክታበት ከኽፍሉ ኣይኽእሉን።

ብከባቢኻ ንዘሎ ክታበት መውሃቢ ክሊኒክ ንምርካብን ቆፀሮ ንምድላው ንናይ ክታበት ክሊኒክ መድለይ/Vaccine Clinic Finder ምጥቓም። ኣብ ናትኻ ቆፀሮ ብስልኪ ወይ ብኣካል ቐሪቡ ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ንትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት ብስልኪ 131 450 ምድዋል።

Medicare ካርዲ እንተዘይሃልዩካ

Medicare ካርዲ ንዘይብሉ፤ ብናጻ ክታበት ክረኽብ ዝኽእሎ:

 • ኣብ Commonwealth ክታበት መውሃቢ ክሊኒካት
 • ኣብ ምምሕዳር ክልል ወይ ተሪቶርይ ክታበት መውሃቢ ክሊኒካት
 • ኣብ ተሳታፋይ ዝኾኑ ፋርማሲስታት እዩ።

‘ሀይ ኢቫ/Eva’ ብቐሊሉ ክታበት ምርካብ

ሰባት ንናይ COVID-19 ክታበት ቆፀሮ ንከዳልዉ ንምሕጋዝ ብቐሊሉ ናብ EVA መሊስካ መደወሊ ኣገልግሎት ከምዝኾነ እዩ። . EVA ዝሰርሖ ካብ ንጕሆ 7 am ክሳዕ ሰዓት 10 am (AEST)፤ ኣብ ሰሙን ን 7 ማዓልታት ይኸውን።

ንCOVID-19 ክታበት ቆፀሮ ንምድላው ሓገዝ እንተደሊኻ፤ ብናይ ተክስት መልእኽት ጌርካ ‘ንሀይ ኢቫ/Hey EVA’ ብስልኪ 0481 611 382 ምልኣኽ።

ነቲ መልእኽቲ ን EVA ክትልእኽ እንከሎ መሊሶም ዝሓቱኻ:

 • ስምኻ
 • ንትደልዮ ቛንቛ
 • ንትደልዮ ማዓልትን ሰዓትን
 • መሊስኻ ንምድዋል ንናትኻ ጽቡቕ ስልኪ ቁፅሪኻ ይኸውን።

COVID-19 ክታበት ንምውሳድ ቆፀሮ ዝተመደበሉ ግዘ ንኣኻ ንምሕጋዝ ካብ National Coronavirus Helpline ስልጠና ዝረኸበ ኦፕሬተር ይድውለልካ እዩ።

ብዛዕባ COVID-19 ክታበታትን ሓገዛት ብናይEVA ኣቢሉ ዝዳለው መረዳእታን ምኽሪን:

 • ብዛዕባ COVID-19 ክታበታት መረዳእታን ምኽሪን ምድላው
 • ብእግር ኣቲኻ ክሊኒክ ንክትረኽብ ምሕጋዝ
 • ግቡእ ዝኾነ ናይ ክታበት ቆፀሮ ንክትረኽብ ምሕጋዝ
 • ንባጻ ምስ ኣስተርጓማይ ሓገዝ ንክትረኽብ ምሕጋዝ እዩ።

ቅድሚ COVID-19 ክታበትኻ

ቅድም ክብል ቆፀሮ እንተዘይሂዝኻ።

ነቲ ክሊኒክ ንምርካብን ቆፀሮ ምድላው

Medicare እንተሃልዩካ፤ ናትኻ ጭቡጥ መረዳእታ እዋናዊ ንምዃኑ ምፍታሽ:

ቅድሚ ቆፀሮ ምድላው ንናይ ስምምዕነት መውሃቢ ቅጥዒ ንክትመልእ ክትህተት ትኽእል፤ ወይኻዓ ንዝኾነ ሰብ ነቲ ክታበት ንክወስድ ወሳናይ እንተኾይንካ እዩ።

ምንባብንስምምዕነት መውሃቢ ቅጥዒ

ምንባብዕድሚኦም ካብ 5 ክሳዕ 11 ዓመት ንዝኾኑ ህጻውንቲ መረዳእታን ናይ ስምምዕነት መውሃቢ ቅጥዒ

ድሕሪ COVID-19 ክታበትኻ

ድሕሪ ነቲ ክታበት ምውሳድኻ ምናልባሽ ሓሓሊፉ ንዝፍጠር ምኵሳዕ አለርጂክ ንምኽትታል ብዝውሓደ ን15 ደቓይቕ ምቍጽጻር ይግበር እዩ። ጸገም እንተተፈጢሩ ስልጠና ዘለዎ ክታበት ዘዳለወልካ ሰብ ቐልጢፍካ ምላሽ ይህብ እዩ።

ብሰንኪ COVID-19 ክታበታት ክፍጠሩ ንዝኽእሉ ጸገማት ምብዛሕትኡ ግዘ ውሑድን ካብ 1 ክሳዕ 2 ማዓልታት ውሽጢ ብባዕሎም ይጠፍኡ። ክፍጠር ብዝኽእል ልሙድ ጸገማት ዚካተት:

 • መርፍእ ኣብተወግኣሉ ኢድ ኵርናዕ ቓንዛ
 • ናይ ድኻም መንፈሲ
 • ሕማም ርዕሲ
 • ሕማም ጭዋዳ
 • ረስኒን ቍሪ ቍሪ ምባል እዩ።

ከም ዝኾነ ፈውሲታት ወይኻዓ ክታበታት ሓሓሊፉ ወይ ዘይፍለጥ ጸገማት ክፍጠር ይኽእል። ክፍጠር ዝኽእል ከቢድ ጸገማት ኣለኒ ብዝብል ትሓስብ እንተኾይንካ ንናትኻ ሓለዋ ጥዕና ሰበሞያ ወይኻዓ ንሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ መስመር ኣዘራርቡ።

ስልኪ 1800 020 080

ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ ንሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ መስመር ምድዋልን ንቍፅሪ 8’ን ምምራጽ።

ክታበት ብምውሳድንምውሳድኻ ማስረጃ

ንናትኻ COVID-19 ክታበትካ ምውሳድ ማስረጃ ክትረኽብ ትኽእሎ ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታበት ታሪኽ ጽሑፋዊ መግለጺ ብምጥቓም እዩ።

ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታበት ታሪኽ ጽሑፋዊ መግለጺ ክትጥቐመሉ ትኽእሎ:

Medicare ካርዲ እንተዘይሃልዩካ፤ ወይኻዓ ንናይ myGov ኣካውንቲ መገልገሊ እንተዘይሃልዩካ፤ ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታበት ታሪኽ ጽሑፋዊ መግለጺ ክትጥቀም ትኽእሎ:

 • ክታበት ንዘዳለወልካ ቅዳሕ ወረቐቲ ሓቲሙ ንክህበካ ብምሕታት
 • ንAustralian Immunisation Register ሕቶ መቕረቢ መስመር ብስልኪ 1800 653 809 (ሰዓት 8 am – 5 pm ካብ ሰኑይ ካሳዕ ዓርቢ AEST) ብምድዋልን ብፖስታ ተጌሩ ንናትኻ ጽሑፋዊ መግለጺ ክልኣኸልካ ምሕታት እዩ። ብፖስታ ተጌሩ ክበጽሕ ክሳብ 14 ማዓልታት ክወስድ ይኽእል።

ንናትኻ COVID-19 ክታበት ምውሳድ ማስረጃ ብኸመይ ከምትረኽቦ ንዝበለጸ መረዳእታ ብድረገጺServices Australia ኣቲካ ምርኣይ

ተዓማናይ ንዝኾነ መረዳእታ ናበይ ከምዝኽየድ

ተዓማኒ ካብዝኾኑ ሕጋዊ መገልገሊ ምንጭታት ብዛዕባ COVID-19 ከምኡ’ውን ብዛዕባ COVID-19 ክታበት ኣወሳስዳ ፕሮግራም መረዳእታ እንዳረኸብካ ምጽናሕ ኣገዳሲ እዩ።

ብዛዕባ COVID-19 ክታበታት ንዝቐረቡ ልሙድ ሕቶታት መልሲታትብ63 ቛንቛታት ተዳልዩ እዩ

ንመረዳእታ ምንባብ ብዛዕባ COVID-19 ብባዕልኻ ቛንቛ

መገልገሊታት

Language: 
Tigrinya - ትግርኛ
Last updated: 
13 May 2022