Ivyerekeye inkingo za COVID-19

Umuntu wese wo muri Australia akwije imyaka 5 hamwe n’abayirenza barashobora gusaba gahunda yo kuzohabwa urwo rukingo guhera ubu nyene.

shakisha ivuriro hanyuma usabe umubonano

Inkingo za COVID-19 ni ubuntu kubantu bose muri Australiya. Muri abo harimwo abadafise Medicare, ingenzi zaje ziva hanze, abanyeshuri bava hanze ariko biga muri Australia, hamwe n'abarondera ubuhungiro. Kwicandagisha bizofasha kugukingira, gukingira umuryango wawe hamwe n’ikibano cawe COVID-19.

Leta yomuri Australiya ntabwo yashizeho urukingo kandi urashobora guhitamo kutakingira COVID-19

Amategeko amwe n'amwe ya leta hamwe nintara birashobora gutegeka gukingirwa mubihe bimwebimwe. Nk’akarorero, nko mu buzi kanaka hamwe no mu bikorwa kanaka vy’ikibano.

Inkingo zirafise umutekano

Inkingo za COVID-19 zirafise umutekano kandi zirokora ubuzima. Muri Australia, the Therapeutic Goods Administration (TGA) ikomeje gukurikiranira hafi umutekano winkingo za COVID-19 ningaruka.

Wige vyinshi kuri buri rukingo ruboneka muri Australia:

Inkingo za COVID-19 zigisha umubiri wawe kwikuramo virusi mugihe uhuye nayo.

Nimba ufise ikibazo na kimwe canke uruhagarara inyuma y'inkingo, usabwe kuja kw'ivuriro ryawe ry'aho waherewe urukingo, canke kubaza muganga.

Rondera kumwenya vyinshi bijanye ico ugomba gutegereza inyuma yo gukingirwa.

Ninde agomba gukingirwa

Umuntu wese ufise imyaka 5 nayirenga agomba gukingirwa COVID-19.

Kuronka urukingo rwa COVID-19 bikurinda kurwara cane canke gupfa kuri COVID-19.

Gukingirwa kandi bifasha kurinda abantu bari hafi yawe mugukwirakwiza virusi.

Kugirango usuzumwe nigihe cyo gukingira COVID-19, ugomba kuba ufise dosiye zose zisabwa kumyaka yawe hamwe nubuzima bwawe.

Abana bafise imyaka 5 gushika 15 bategerezwa kuronka:

 • Dosiye y'ambere 1 na 2 y'uurukingo rwa COVID-19
 • igipimo c'ambere 3 niba zidakingiwe cyane.

Umuntu wese afise imyaka 16 n'ayirenga ategerezwa kuronka:

 • dosiye y'ambere 1 na 2 y'uurukingo rwa COVID-19
 • igipimo c'ambere 3 niba zidakingiwe cyane
 • dosiye ya booster y'urukingo rwa COVID-19.

Ugomba kandi kuronka dosiye ya COVID-19 yigihe c'imbeho niba wararonse dose ya booster amezi 4 ashize kandi uri:

 • igihe umaze imyaka 65 canke ukaba uyirenza
 • utuye mu bigo vyita ku bageze mu za bukuru canke ababana n'ubumuga
 • Imyaka 16 nayirenga kandi barakingiwe cane
 • Aboriginal canke Torres Strait Islander kandi ufise imyaka 50 nayirenga.

Niba waragerageje neza kuri COVID-19 birasabwa yuko urindira amezi 3 imbere yo kwakira urukingo rwa COVID-19.

Abantu bari bafise COVID-19 inyuma ya dosiye ya booster bagomba kurindira nuburi amezi 3 imbere yo kuronka dosiye y'imbeho.

Ni ngombwa gukomeza ugezwaho amakuru agenzweho ajanyo n'inkingo za COVID-19. Abantu batandukanye barashobora gukenera inkingo zitandukanye za COVID-19 mugihe gitandukanye. Vugana n'abashinzwe ubuzima kugirango umenye ico wewe n'umuryango wawe mukeneye gukora kugirango mukomeze kugezwaho amakuru.

Abana

Inkingo za COVID-19 zifise umutekano kubana.

Gukingira abana birashobora kubafasha kwirinda kwanduza virusi murumunawe, basogokuru, hamwe nabantu benshi.

Rondera kumenya vyinshi bijanye no COVID-19 kubana hamwe no ugwaruka.

Abagore bibungenze canke bonsa

Inkingo za COVID-19 zifise umutekano niba wibungenze, wonsa, canke uteganya kw'ibungenga. Urashobora kwakira urukingo murwego urwo arirwo rwose rwo kw'ibungenga.

Rondera kumenya kubijanye no kw'ibungenga, kwonsa, hamwe no inkingo za COVID-19.

Abafise ubumuga

Ababana n'ubumuga bafise ivyago vyinshi vyo kurwara bikomeye no COVID-19 kandi bagomba gukingirwa.

Niba ukeneye ubufasha bwinshi canke inkunga, urashobora guhamagara ubufasha bwabafise ubumuga kuri 1800 643 787. Barashobora kugusabira gahunda.

Niba ukeneye umusobanuzi, hamagara Serivisi yo Guhindura no Gusobanura131 450 hanyuma ubasabe guterefona Disability Gateway

Abantu bafise ibibazo vyubuzima bihari

Abantu bafise ibibazo vyubuzima bafise ivyago vyinshi vyo kurwara COVID-19 kandi bagomba gukingirwa.

Vugana nubuvuzi bwawe busanzwe kuvyerekeye urukingo rwiza kubibazo vyawe.

Ahantu ushobora gukingirwa

Ushobora kuronkera urukingo rwa COVID-19 aha hakurikira:

 • Amavuriro atanga urwo rukingo yo muri Commonwealth
 • Ahantu hose hatererwa urwo rukingo
 • Mu ma seruvisi ajejwe amagara y’abantu y’Abasangwabutaka kandi agacungererwa na bo
 • Amavuriro ya Reta n’ay’intara atanga urwo rukingo, no
 • hamwe no mu madandarizo y’imiti avyemerewe.

Abaganga bavura vyose ntibashobora kukurihisha urwo rukingo.

Kugirango uronke ivuriro rikwegereye kandi wandike urukingo rwawe, korosha Vaccine Clinic Finder (Igifasha Kurondera Ivuriro Ry'urukingo). Nimba ukeneye telephone canke umuntu akuba iruhande kugira ngo agusobanurire mu rurimi rwawe kw’isango ryawe wabikishije ryo guhererwako urwo rukingo, hamagara seruvisi y’umusobanuzi n’umusiguzi kuri 131 450.

Nimba udafise ikarata ya Mdicare

Nimba udafise ikarata ya Medicare, ushobora kuronka urukingo rwawe ku buntu aha hakurikira:

 • Amavuriro atanga urwo rukingo yo muri Commonwealth
 • amavuriro ya leta canke intara
 • hamwe no mu madandarizo y’imiti avyemerewe.

'Hey Eva' - Kuronka Urukingo Muburyo Byoroshe

EVA, ni serivisi yoroshe yo guhamagarira abantu gufasha urukingo rwa COVID-19. EVA ikora kuva 7am kugeza 10am (AEST), iminsi 7 mucumweru.

Niba ukeneye ubufasha bwo gutumaho urukingo rwa COVID-19, ohereza ubutumwa bugufi ‘Hey EVA’ kuri 0481 611 382.

Iyo wohereje ubutumwa kuri EVA uzakira igisubizo kikubaza:

 • Izina
 • Ururimi ukoresha
 • Itariki hamwe no umwanya ukeneye
 • nimero nziza yo kuguhamagara kandi.

Umukozi yavigiye kuva muri National Coronavirus Helpline azaguhamagara mugihe c'ateganijwe kugirango agufashe gusaba kugira uronke urukingo rwa COVID-19.

EVA itanga amakuru ninama kuvyerekeye inkingo za COVID-19 kandi ifasha hamwe na:

 • gutanga amakuru ninama ku nkingo za COVID-19
 • kugufasha kuronka ivuriro ritasaba gahunda
 • kugufasha kuronka gahunda ikingiwe y'urukingo
 • kuguhuza nubufasha bwo gusobanura kubuntu.

Imbere yo kuronka urukingo rwa COVID-19

Niba utarabikora, saba kuronka gahunda.

Shakisha ivuriro hanyuma usabe umubonano

niba ufise ikarita ya Medicare, raba amakuru yawe agezweho:

Urashobora gusabwa kuzuza urupapuro rwabemereye mbere yo kubonana, canke niba ufata icemezo co gukingira undi.

Soma the urupapuro rw'uburenganzira.

Soma amakuru nurupapuro rwabemerewe kubana bafise hagati y'imyaka 5 na 11.

Inyuma y'urukingo rwa COVID-19

Uzakurikiranwa vyibuze iminota 15 inyuma yo gukingirwa mugihe habaye allergie idasanzwe. Umuntu uguha urukingo yatojwe gusubiza ibisubizo vyihuse.

Mubisanzwe ingaruka zituruka ku nkingo za COVID-19 ziroroshye kandi zikagenda muminsi 1 kugeza 2. Mu ngaruka zo ku ruhande zikunze kuboneka harimwo:

 • Ukuvyimba ku kuboko aho urushinge rwaciye
 • kwumva umunaniro
 • kubabara umutwe
 • kubabara imitsi
 • umuriro no gukonja.

Kimwe nubuvuzi canke urukingo urwo arirwo rwose, hashobora kubaho ingaruka zidasanzwe canke zitazwi. Niba utekereza ko ufise ingaruka zikomeye hamagara abanyabwenge mu buvuzi, canke National Coronavirus Helpline.

1800 020 080

Nimba ukeneye umusobanuzi, hamagara National Coronavirus Helpline hanyuma utore kuri 8.

Icemezo co gukingirwa

Urashobora kuronka Icemezo curukingo rwa COVID-19 ukoresheje Immunisation History Statement.

Ushobora gushikira Immunisation History Statemen:

Nimba ufafise Medicare, canke ukaba udashobora gushikira myGov account, ushobora gushikira Immunisation History Statement aha hakurikira:

 • mu gusaba uwaguhaye urukingo ko yogusohorera kopi akayiguha; canke
 • guterefona Australian Immunisation Register kugira ubaze 1800 653 809 (8 am – 5 pm Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu AEST) no kubasaba kohereza ubutumwa bwawe muri agasanduku ka amakete. Birashobora gufata nk’imisi 14 kugira ngo iyo kopi ishike mu gasandugu k’amakete kawe.

Ku zindi nkuru zirengeye izi zerekeranye n’ukugene ushobora kuronka icemezo c’inkingo zawe za COVID-19, ronderera kuri Services Australia website.

Aho woja ukaronka inkuru zizewe

Ni ngombwa gukomeza kumenyeshwa ibijanye na COVID-19 na gahunda yo gukingira COVID-19 binyuze mumasoko yizewe kandi yemewe.

Ibisubizo kubibazo bisanzwe kurukingo rwa COVID-19 birahari mu ndimi 63 .

Soma amakuru yerekeye COVID-19 mururimya rwawe.

Ubutunzi

Language: 
Kirundi - Rundi
Last updated: 
13 May 2022