ንCOVID-19 መርመራስለምግባር

ኣቐዲምካ መርመራ ምግባር ኪበሃል ከሎ COVID-19 እንተሃልዩካ ነቲ ቫይረስ ናብ ካልእ ከይሰራጨው ኽትጥንቀቕ ትኽእል ኢኻ።

መዓዝ ምርመራ ከምዝግበር

ዝኾነ ናይ COVID-19 ሕማም ምልክታት እንተሃልዩካ ክትምርመር ኣለካ።

ዓይነት ምርመራ COVID-19

እቲ COVID-19 ቫይረስ እንተሃልዩካ ኽትፈልጥ እትኽእል 2 ዓይነት መርመራ ኣሎ፦

  1. ብቕልጡፍ ናይ አንቲጀን ብባዕልኻ መርመራ ምግባር (RATs)
  2. ፖሊመሬዝ ሰንሰለት ምላሽ (PCR ወይ RT-PCR)

ብዛዕባ ምርመራ COVID-19 ብኸመይ ከምዝሰርሕ ብዝበለጸ ምምሃር።

መርመራ ኣበይ ከምትረክብ

ኣብ ገዛካ ናይ RAT መርመራ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ። ፋርማሲታት ወይ ዓበይቲ ድኳናትን ገሊኡ መደበራት ነዳድን ዚርከብዎም ነጋዶ ነዚ መመርመሪ እዚ ይሸጥዎ እዮም።

በዚ ዚስዕብ መምርሒ ኣንብቦ፦

ናይ PCR መርመራ ንምርካብ ናብ GP ኻባኻ ኽትራኸብ ወይኻዓ ኣብ ናትኻ ምምሕዳር ክልልን ተሪቶርይ COVID-19 ክሊኒክ እንተሃልዩ ክትከይድ ኣሎካ።

ዝርዝር ኣብ ጥቓኻ ዚርከባ ክሊኒካታት መመርመሪ እንተደሊኻ ኣብ ከባቢኻ ናብ ዚርከብ ሓለዋ ጥዕና መምርሒ ምርአይ።

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.