ཁྱེད་ཉིད་སོ་སོ་དང་གཞན་རྣམས་ COVID-19 ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཚུལ།

ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཉིད་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་བདེ་འཇགས་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ངེས་བརྟན་བྱེད་པའི་གོམ་ཐབས་འགའ་ཤས་ཡོད།

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག

COVID-19 ཡི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་ COVID-19 ནས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་མི་ན་བའི་སྲུང་སྐྱོབ་སྤེལ་བའི་རོགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ཆེད་ལས་སློབ་སྟོན་རུ་ཁག་ (ATAGI) གི་ལམ་སྟོན་དག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོས་སྐོར་འོས་སྦྱོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཁྱེད་ཉིད་སོ་སོའི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་གི་སྐོར་དུས་དང་མཐུན་པ་གནས་པ་ཡིས་ཁྱེད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ལེགས་ཤོས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།

སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དུས་ར་ཞིག་སྔོན་མངགས་བྱ།

ཁ་རས་གྱོན་དགོས་སར་ཁ་རས་གྱོན།

ཁ་རས་གྱོན་པ་ཡིས་ཁྱེད་ཉིད་སོ་སོ་དང་ཁྱེད་ཉིད་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ།

ཁ་རས་ཀྱིས་གཉན་སྲིན་དག་མཁའ་རླུང་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། འདིའི་དོན་ནི། ཁྱེད་ལ་གཉན་སྲིན་ཕོག་རྒྱུ་འམ། ཁྱེད་ཀྱིས་གཉན་སྲིན་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

ཁྱེད་ཉིད་ཁ་རས་ག་དུས་གྱོན་དགོས་སྐོར་ཐད་མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་སོ་སོར་སྒྲིག་འཛུགས་མི་འདྲ་ཡོད། ལམ་སྟོན་གསར་ཤོས་ཆེད་སོ་སོའི་ས་ཁུལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྡེ་ཚན་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་སྟེང་གཟིགས།

གཤམ་འཁོད་དག་ཏུ་ཁ་རས་གྱོན་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།:

 • མི་མང་འགྲུལ་འཁོར་དང་སྨན་དཔྱད་ཁང་། སྨན་ཁང་སོགས་འཚུད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་ནང་གི་མང་ཚོགས་ས་ཁུལ་ཁག
 • ཁྱེད་ཉིད་གཞན་སར་ནས་ལུས་པོའི་རྒྱང་ཐག་འཇོག་མི་ཐུབ་སར།
 • ཁྱེད་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་མཇུག་འབྲས་པོ་སི་ཊིཝ་ཐོན་པའམ། ཁྱེད་ལ་ COVID-19 ཕོག་ཡོད་བསམ་པ་དང་། ཉེ་འཁོར་དུ་མི་གཞན་ཡོད་སར།

ཁ་རས་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་པར། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་དག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོས།:

 • ཁ་རས་ཤིག་ཡར་གྱོན་པའམ་མར་མ་སྤུད་གོང་། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པ་འཁྲུད་པའམ་དུག་སེལ་བྱ།
 • ཁ་རས་དེ་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྣ་དང་ཁ་རྣམས་ཁེབས་པ་དང་། དེ་ཁྱེད་ཀྱི་མས་ལེ་འོག་རན་མཚམས་ངང་ཁེབས་པའི་ངེས་བརྟན་བྱ།
 • ཁ་རས་གྱོན་སྐབས་དང་སྤུད་སྐབས་ཁ་རས་དཀྱིལ་དུ་རེག་རྒྱུ་འཛེམ།
 • ཁ་རས་དེ་སྣ་དང་ཁའི་སྟེང་ཁེབས་པ་ལས་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་མཇིང་པ་སྟེང་དཔྱང་པའམ་སྣའི་འོག་ཏུ་མ་འཇོག
 • ཐེངས་རེ་རེར་ལ་ཁ་རས་གསར་པ་རེ་བེད་སྤྱོད་བྱ།
 • ཡང་བསྐྱར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཁ་རས་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་སུ་འཁྲུད་དེ་སྐམ་པ་དང་། ས་ཁུལ་གཙང་མ་དང་སྐམ་པོ་ཞིག་ཏུ་ཉར་གསོག་བྱ།
0:37

Masks help stop the spread of viruses and reduce our risk of getting sick. 

There are many good reasons for wearing them. 

We wear masks to protect ourselves or to help protect more vulnerable people.

We may be required to wear a mask when using public transport, or catching a plane, or when visiting a medical or high risk facility.

If you see someone wearing a mask respect their choice. And keep a mask handy, so you can use it when needed. 

ལུས་པོའི་རྒྱང་ཐག་སོར་གནས་བྱ།

ཁྱེད་དང་གཞན་དབར་རྒྱང་ཐག་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱི་གཉན་སྲིན་དེ་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད།

ལུས་པོའི་རྒྱང་ཐག་ཞེས་པའི་དོན།:

 • གལ་ཏེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཞན་སར་ནས་མི་ཊར་ 1.5 རྒྱང་ཐག་འཇོག
 • ལུས་པོའི་མཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་འཛེམ། དཔེར་ན། ལག་པ་གཏོང་བ། འཐམ་འཁྱུད་དང་འོ་བསྐྱལ་བ་སོགས།
 • མི་མང་འགྲུལ་འཁོར་སྟེང་གཟབ་ནན་འཕར་མ་བྱ།
 • མི་ཚོགས་དང་འདུ་འཛོམས་ཆེན་པོ་དག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་འཛེམ།
 • གཙང་སྦྲ་ལེགས་པོ་བསྟེན།
 • གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཆམ་པ་འམ་ཆམ་ཚད་ནད་རྟགས་གང་ཡང་ཡོད་རུང་། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དེ་ཁྱིམ་དུ་སྡོད།

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་དག་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་འཛེམ།

བྱེ་བྲག་ཏུ་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གཤམ་དག་ལྡན་ན། ཁྱེད་ལ་དེ་མ་ཐག་འཕྲལ་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལྡན་དགོས་ན་མ་གཏོགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་དག་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་འཛེམ་དགོས།

 • COVID-19 ཕོག་པ།

 • COVID-19 འམ་ཆམ་ཚད་ནད་རྟགས་གང་ཡང་ཚོར་བ།

 • COVID-19 ཡི་བརྟག་དཔྱད་མཇུག་འབྲས་པོ་སི་ཊིེཝ་ཐོན་པ།

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡིན།:

 • རྒན་གསོ་ལྟ་སྐྱོང་ཁང་དང་མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ཞབས་ཞུ་ཁང་།
 • ཁྱིམ་ནང་གི་གཅེས་སྐྱོང་དང་མི་ནུས་པའི་རང་བཞིན་ལྟ་སྐྱོང་།
 • སྨན་ཁང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་དག

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་མང་ཆེ་བ་ COVID-19 ནས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ན་བའི་ཉེན་ཚབས་སྟེང་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་འདི་དག་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས་གཟབ་ནན་འཕར་མ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་གནས་སྟངས་དག་ཁོ་ནའི་སྐབས་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་སུ་བསྐྱོད་ཆོག:

 • བརྟག་དཔྱད་མཇུག་འབྲས་པོ་སི་ཊིཝ་ཐོན་ཏེ་ཉུང་མཐར་ཉིན་གྲངས་ 7 ཕྱིན་ཡོད་པ།
 • ཁྱེད་ལ་ COVID-19 ཡི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་པ།

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་དག་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་དག་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས། ཁྱེད་དང་གཞན་རྣམས་ COVID-19 ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ།:

 • ཁ་རས་གྱོན་པ།

 • སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་དུས་དང་མཐུན་པ་རྒྱག་ཡོད་པ།

 • སྒེར་གྱི་གཙང་སྦྲ་ལེགས་པོ་བསྟེན་པ།

འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་པོ་བསྟེན།

གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་པོ་བསྟེན་པ་ཡིས་ཁྱེད་ཉིད་སོ་སོ་དང་གཞན་རྣམས་ COVID-19 རྒྱུ་རྐྱེན་བྱེད་པའི་གཉན་སྲིན་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་བླངས་ཐུབ་པའི་གོམ་ཐབས་དག:

 • ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པ་དག་སྐར་ཆ་ 20 རིང་ཡི་ཙི་དང་ཆུའི་ལྷན་ཡང་ཡང་འཁྲུད་པ།
 • ཁྱེད་ཀྱིས་ཡི་ཙི་དང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྐབས། ཨ་རག་གཞི་རྟེན་བྱས་པའི་ལག་པ་གཙང་བཟོ་དུག་སེལ་བེད་སྤྱོད་བྱ།
 • སོ་སོའི་མིག་དང་སྣ་དང་ཁ་སྟེང་རེག་རྒྱུ་འཛེམ།
 • ཁང་ཁྱིམ་ནང་གི་ས་ཁུལ་དག་ཏུ་རླུང་འགྲོ་ལེགས་པོ་ཡོད་པའི་ངེས་བརྟན་བྱ།
 • ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཕྱི་ངོས་དག་གཙང་བཟོ་དང་དུག་སེལ་བྱ། དཔེར་ན། རྐུབ་སྟེགས། ལྕོག་རྩེ་དག་སྒོའི་ལག་འཇུ་ལྟ་བུ།
 • ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཅ་དངོས་དག་གཙང་བཟོ་དང་དུག་སེལ་བྱ། དཔེར་ན། ལག་ཐོག་ཁ་པར། ལྡེ་མིག དངུལ་ཁུག་དང་ལས་ཀའི་བྱང་བུ་ལྟ་བུ།
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.