Giới thiệu MyMedicare – Tiếng Việt

MyMedicare là một cách mới để chính thức hóa mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

1:16

My medicare là một cách mới nhằm chính

thức hóa mối quan hệ giữa bệnh nhân và

nhà cung cấp chăm sóc y tế khi quý vị

đăng ký với My medicare và chọn nhà chăm

sóc y tế theo ý mình hoặc có thể được

thêm tài trợ của chính phủ để thực hiện

việc chăm sóc mà quý vị cần nhiều nhà

cung cấp chăm sóc y tế ở khắp nơi ở Úc

đã có đăng ký trên My medicare bởi vì hệ

thống sẽ hỗ trợ họ trong việc cung cấp

sự chăm sóc phù hợp và các dịch vụ Đáp

ứng đúng nhu cầu của các bệnh nhân

thường xuyên gặp bác sĩ GP thường xuyên

và chính thức hóa mối quan hệ giữa quý

vị với họ thông qua My medcare có thể

mang lại kết quả sức khỏe tốt hơn khi

bệnh nhân và nhà cung cấp theo ý họ đều

đã có đăng ký trên My medcare các cách

Lợi bao gồm tiếp cận được các buổi khám

bệnh từ xa telehealth kéo dài hơn do

medicare tài trợ kết nối với các dịch vụ

chăm sóc phù hợp hơn cho những người bị

bệnh mãn tĩnh phải tới bệnh viện Thường

xuyên những cuộc thăm khám thường xuyên

hơn của bác sĩ chp về kế hoạch chăm sóc

tốt hơn cho Cư dân ở các cơ sở chăm sóc

cao niên hãy nói chuyện với các bác sĩ

GP hoặc với chuyên viên y tế của quý vị

về việc đăng ký trên My medicare để có

thêm thông tin bằng tiếng Việt Truy cập

healthgrades

Vietnamese (auto-generated)

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:
Part of a collection:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.