កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិក្នុងការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ – ផ្ទាំងរូបភាពដែលអាចសង្រោះជីវិត (Lifesaver poster)

ផ្ទាំងរូបភាពទំហំ A3 ជាភាសាខ្មែរ នេះ គឺលើកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សធ្វើតេស្តពោះវៀនធំដែលជាផ្នែកនៃកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិរកមើលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ។ កញ្ចប់ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះនេះគឺឥតមានគិតថ្លៃទេ ងាយស្រួលធ្វើតេស្ត ហើយអាចរកឃើញសញ្ញាដំបូងៗនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ។ ការធ្វើតេស្តយ៉ាងសាមញ្ញនេះ អាចជួយសង្រ្គោះជីវិតរបស់អ្នក។

Downloads

កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិក្នុងការធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ – ផ្ទាំងរូបភាពដែលអាចសង្រោះជីវិត (Lifesaver poster)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Poster
Audience:
General public
Language:
Khmer
Description:

This A3-sized poster in Khmer encourages people to do the bowel screening test as part of the National Bowel Cancer Screening Program.

The home test kit is free, easy to do and can detect the early signs of bowel cancer. Doing this simple test could save your life.

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.