COVID-19 vaccination – Radio – Spread Freedom – Vietnamese

This radio advertisement, in Vietnamese, encourages Australians to get vaccinated against COVID-19.

Downloads

Đồng bào Úc, chúng ta sắp rồi  

Chẳng mấy nữa mà bị kẹt xe, chuyến bay bị trễ hay

có bài thi ở trường, sẽ cảm thấy như một ngày dễ chịu

Chúng ta sắp đạt đến rồi.

Hãy đi chích vắc-xin. Hãy lan truyền sự tự do.   

Hãy đặt cuộc hẹn chích vắc-xin của bạn tại trang mạng Australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080.

Muốn có dịch vụ thông ngôn, xin quý vị gọi số 131 450.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Duration:
0:45
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.