COVID-19 vaccination – Radio – Booster vaccinations – Vietnamese

This radio advertisement, in Vietnamese, encourages eligible people to book their COVID-19 booster vaccination.

Downloads

Quý vị cần chích Liều vắc-xin Tăng cường để việc chích vắc-xin COVID-19 của quý vị được đầy đủ

Liều vắc-xin tăng cường giờ đã được phê duyệt cho mọi người từ 16 tuổi trở lên để tăng sự bảo vệ chống lại COVID-19 cho quý vị.

Liều vắc-xin tăng cường có sẵn tại phòng mạch bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên viên y tế khác của quý vị.

Hãy đặt hẹn chích liều vắc-xin tăng cường của quý vị tại australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080. Muốn có dịch vụ thông ngôn, hãy gọi số 131 450.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Publication date:
Date last updated:
Duration:
0:30
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.