COVID-19 vaccination – Radio – Boost your protection – Vietnamese

This radio ad, in Vietnamese, encourages eligible people to stay up-to-date with their vaccination status by booking a COVID-19 booster.

Downloads

Việc chích ngừa đầy đủ chống lại COVID-19 không chỉ tăng cường khả năng miễn dịch của quý vị.

Nó còn giúp giữ cho các doanh nghiệp hoạt động, cuộc sống xã hội luôn sôi động, và các gia đình được tụ họp.

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào để đặt hẹn chích liều vắc-xin tăng cường của quý vị bằng cách truy cập australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080.

Hãy chọn lựa chọn 8 để có sự trợ giúp thông dịch miễn phí.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Duration:
0:30
Audience:
General public

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.