واکسین کردن COVID-19، اگر کارت Medicare ندارید

واکسین کردن COVID-19 برای همه در استرالیا مجانی است، حتی اگر کارت Medicare نداشته باشید. درباره طریقه وقت گرفین برای واکسین بیشتر بدانید.

واکسین برای همه مجانی است

وضعیت Medicare یا ویزه شما مهم نیست - شما همچنان میتوانید واکسین COVID-19 را مجانی دریافت کنید. ما همه را تشویق میکنیم که برای کمک به محافظت از جامعه در برابر COVID-19 واکسین شوند.

دوزها و واکسینهای توصیه ‌شده ATAGI مشخص میکند که کدام واکسینها و دوزها برای هر گروپ سنی نفوس توصیه میشوند.

در کجا شما میتوانید بدون کارت Medicare واکسین شوید

مکان های زیادی وجود دارد که شما میتوانید واکسبن مجانی خود را دریافت کنید. از Service Finder برای یافتن بهترین مکان برای خود استفاده کنید.

یافتن یک کلینیک و وقت گرفتن

اگر شما واجد شرایط Medicare نیستید، فراهم کنندگان عمومی صحت همچنان میتوانند واکسینهای COVID-19 را به شما بدهند، اما نمیتوانند برای این خدمات (Medicare یا موارد دیگر) بل برای شما بدهند. داکتر عمومی شما ممکن است از شما بخواهد که واکسین خود را در یک کلینیک واکسین دولتی یا منطقه ای یا یک دواخانه دریافت کنید.

لین کمکی

Translating and Interpreting Service (TIS) National

TIS National is for people who do not speak English and for agencies and businesses that need to communicate with their non-English speaking clients.
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.