ວັກຊີນ COVID-19 ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບັດ Medicare

ວັກຊີນ COVID-19 ແມ່ນຟຣີສໍາລັບທຸກຄົນໃນອົດສະຕາລີ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ມີບັດ Medicare. ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຈອງວັກຊີນ.

ວັກຊີນແມ່ນຟຣີສໍາລັບທຸກຄົນ

ສະຖານະ Medicare ຫຼື ວີຊາຂອງທ່ານບໍ່ສຳຄັນ – ທ່ານຍັງສາມາດຮັບວັກຊີນ COVID-19 ໄດ້ຟຣີ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບວັກຊີນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງຊຸມຊົນຈາກພະຍາດ COVID-19.

ປະລິມານຢາ ແລະ ວັກຊີນທີ່ແນະນຳໂດຍ ATAGI ລະບຸວ່າວັກຊີນຊະນິດໃດ ແລະ ປະລິມານທີ່ແນະນຳສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ປະຊາກອນ.

ສະຖານທີ່ໆທ່ານສາມາດຮັບການສັກຢາໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີບັດ Medicare

ມີຫຼາຍບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດສັກຢາວັກຊີນໄດ້ຟຣີ. ໃຊ້ Service Finder ດ້ານສຸຂະພາບເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ໆດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ.

ຊອກ​ຫາ​ຄ​ລີ​ນິກ ແລະ ຈອງມື້​ສັກ​ຢາ

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບບັດ Medicare, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທົ່ວໄປຍັງສາມາດສະໜອງວັກຊີນ COVID-19 ໃຫ້ທ່ານໄດ້, ແຕ່ບໍ່ສາມາດເກັບຄ່າບໍລິການນີ້ກັບທ່ານໄດ້ (Medicare ຫຼື ອື່ນໆ). ນາຍໝໍທົ່ວໄປຂອງທ່ານອາດຈະຂໍໃຫ້ທ່ານໄປສັກວັກຊີນຢູ່ຄລີນິກສັກຢາຂອງລັດ ຫຼື ເຂດປົກຄອງ, ຫຼື ຮ້ານຂາຍຢາ.

ສາຍດ່ວນໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

Translating and Interpreting Service (TIS) National

TIS National is an interpreting service for people who do not speak English and for agencies and businesses that need to communicate with their non-English speaking clients.
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.