توصیه برای واکسین تقویت کننده COVID-19

در باره دوزهای تقویت کننده واکسینهای COVID-19 بیاموزید که برای چه کسانی توصیه میشود، در مواقعی که به واکسن ضرورت دارید و چگونه آن را دریافت کنید.

برای دریافت بهترین محافظت در برابر مریضی جدی یا مرگ ناشی از COVID-19، باید تمام دوزهای توصیه شده را برای سن یا ضرورتهای صحت فردی خود دریافت کنید. تقویت کننده ها برای حفظ این محافظت مهم هستند.

دوزهای تقویت کننده برای همه مجانی است.

معلومات مربوط به دوزهای تقویت کننده نیز به لسان شما موجود است.

دوزهای تقویت کننده

اگر 6 ماه یا بیشتر از آخرین تقویت کننده COVID-19 یا عفونت تأیید شده (هر کدام که اخیر باشد) برای محافظت بیشتر در برابر مریضی شدید ناشی از COVID، همه بزرگسالان میتوانند تقویت کننده دریافت کنند.

این بخصوص برای مردمیکه در معرض خطر بالاتر مریضی های شدید هستند، از جمله:

  • همه مردم 65 ساله و عمر بالاتر
  • همه مردم 18 ساله و عمر بالاتر با مریضی های صحی، معلولیت یا ضرورت های پیچیده صحی.

اطفال و نوجوانان 5 تا 17 ساله میتوانند دوز تقویت کننده را دریافت کنند اگر:

  • آنها یک وضعیت صحی دارند که آنها را در معرض خطر مریضی شدید قرار میدهد و
  • اگر 6 ماه از آخرین دوز مصرفی آنها یا عفونت COVID-19 شان گذشته باشد.

داکتر میتواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا طفل تان باید تقویت کننده دریافت کند یا نه.

دوزهای تقویت کننده در حال حاضر برای اطفال و نو جوانان زیر 18 سال که هیچ فکتور خطر برای COVID-19 شدید ندارند توصیه نمیشود.

همه واکسینها برای استفاده در استرالیا منظور شده‌اند و همچنان محافظت بسیار قوی در برابر مریضی ‌های جدی ناشی از COVID-19 فراهم میکنند، با این حال، واکسینهای دو ظرفیتی اختصاصی Omicron برای دوز تقویت ‌کننده ترجیح داده میشوند.

تاریخی که آخرین واکسین COVID-19 خود را داشتید در سند دیجیتلی COVID-19 شما موجود است.

یافتن کلینیک و وقت گرفتن

طریقه وقت گرفتن برای دوزهای تقویت کننده

برای وقت گرفتن دوز تقویت کننده، از یابنده خدمات صحی استفاده کنید یا از Hey Eva – Easy Vaccine Access استفاده کنید.

EVA، یک خدمت زنگ زدن ساده برای کمک به مردم برای وقت گرفتن واکسین COVID-19 است.

اگر برای وقت گرفتن واکسین COVID-19 به کمک ضرورت دارید، به Hey EVA به شماره 382 611 0481 پیام بفرستید. یک کارمند آموزش دیده تلیفونی از National Coronavirus Helpline به شما زنگ میزند تا برای وقت گرفتن برای واکسین COVID-19 کمک کند.

پروگرام تقویت کننده برای مراقبتگاه مسکونی سالمندان

یک پروگرام تقویت کننده در مراکز مراقبت از سالمندان در حال انجام است. در باره پروگرام واکسین دوز تقویت کننده COVID-19 برای مراقبت از سالمندان مسکونی بیشتر بخوانید.

برنامه تقویت کننده برای مردم با معلولیت

یک برنامه تقویت کننده برای افراد دارای معلولیت که در مسکن مشترک مسکونی زندگی می کنند در حال اجرا است. در باره پروگرام تقویت کننده دوز COVID-19 برای مردم دارای معلولیت که در مراقبت از سالمندان مشترک مسکونی زندگی میکنند بیشتر بدانید.

مصٔونیت دوزهای تقویت کننده COVID-19

عوارض جانبی معمول و خفیف پس از دوز تقویت کننده مشابه عوارض جانبی پس از 2 دوز اول میباشد.

معلومات مربوط به مصٔونیت و عوارض جانبی واکسین COVID-19 را ببینید.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.