Jiɛ̈ɛ̈m de door ye guɔ̈p cɔk ril ke COVID-19

Nyic kä juëc në biäk de wum de wɛl ke door ye guɔ̈p cɔk ril de COVID-19, cï keek gam tënë kee kɔckë, naa kɔɔr tök ku ba yök yedi.

Ba gël pieth arëët yök ba cïï tuaany arëët në COVID-19, yïn lë ba door cï keek gam kedhie tënë runku wɛ̈lɛ̈/ka kä ke pial kɔɔrke yök. Door ye guɔ̈p cɔk ril aa thiekiic ba ye gël kënë cɔk tɔ̈u.

Door ye guɔ̈p cɔk ril aa ye keek gaam abac tënë raan ëbën

Wël tɔ̈u në biäk de door ye guɔ̈p cɔk ril aa tɔ̈u ëya dɛ̈t në thoŋdu.

Door ye guɔ̈p cɔk ril

Kɔcdït kedhie aa lë bïkë door ye guɔ̈p cɔk ril yök naa cï yaa pɛ̈i kaa 6 wɛ̈lɛ̈/ka cï yic bɛ̈ɛ̈r në thaar yenë wumë keek në door deen akër ye guɔ̈p cɔk ri de COVID-19 wɛ̈lɛ̈/ka naa cï tuaany yök (gɛɛr de kë cï rɔt piac looi) në biäk de gël dɛ̈t mɛtë thïn në tuaany dït arëët de COVID.

Yekënë aye dac gam tënë kɔc tɔ̈u të rɛɛc bï keek tuaany arëët, nɔŋiic:

  • raan ëbën nɔŋ run kaa 65 ku lɔ nhial
  • raan ëbën nɔŋ run kaa 18 ku lɔ nhial nɔŋ tuɛny-tuɛɛny tɔ̈u kenë keek, ɣän niɔp wɛ̈lɛ̈/ka kä kɔɔr dɔ̈c de wal/yïlac.

Mïth ku kɔc tɔ̈u në dïtic nɔŋ run kaa 5 agut cï 17 nɔŋ tuɛny-tuɛɛny tɔ̈u kenë keek ye ke tääu të rɛɛc bï keek tuaany arëët aa lë bïkë naŋ door ye guɔ̈p cɔk ril ëya dɛ̈t naa cï yaa pɛ̈i kaa 6 në wum deen de door akër wɛ̈lɛ̈/ka cïkë tuaany në COVID-19, ye rɔt gɛɛi në biöök de raan ye tök tɔ̈ kenë kɔc keen ye wɛl ye wuɔ̈m bɛ̈i tënë keek.

Door ye guɔ̈p cɔk ril aa cïï keek ye gam në ye thaar kënë tënë mïth ku kɔc tɔ̈u në dïtic nɔŋ run kaa 18 wɛ̈lɛ̈/ka dhukpiny cïï tɔ̈u të rɛɛc bï keek tuaany arëët në COVID-19.

Wal kedhie aacï keek gam bike luɔ̈ɔ̈i në Australia ku kaa ŋot ë ke bïï gël ril arëët tënë ba cïï tuaany arëët në COVID-19, naa cak tɔ̈u, ke wɛlke Omicron-specific bivalent aye keek lɔc ë ke ye door ye guɔ̈p cɔk ril.

Pɛɛi nïn yenë wumë yïïn në wɛ̈ɛ̈l duɔ̈ɔ̈n de akër atɔ̈u në cääta duun ye yök në alïric kɔ̈u de COVID-19.

Yök panakïm ku dɔm kööl

Yee kööl de door bï guɔ̈p cɔk ril dɔm yedi

Ba kööl de door ye guɔ̈p cɔk ril wɛ̈lɛ̈/ka door de liɛɛr de piny/këëric dɔm, luɔ̈ɔ̈i ë COVID-19 Clinic Finder wɛ̈lɛ̈/ka luɔ̈ɔ̈i ë ‘Hey Eva’ – Yök de Wäl ke Kɔ̈c yic (Easy Vaccine Access).

EVA, ee kë kɔ̈c yic ye yïn kɔc caal ciëën ba kɔc kuɔɔny bïkë kööl de wum de COVID-19 dɔm.

Naa kɔɔr kuɔɔny bï yïn kööl de wum de COVID-19 dɔm, Tuɔɔcë Wɛ̈t (SMS) ‘Hey EVA’ tënë 0481 611 382. Raan cï piɔ̈ɔ̈c ye kɔc cɔɔl tënë National Coronavirus Helpline abï yïïn cɔɔl bï yï kuɔɔny ba kööl duun de wum de COVID-19 dɔm

Ajuɛɛr de wum de Door ye guɔ̈p cɔk ril tënë kɔcdït/kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n ke muɔ̈ɔ̈k

Ajuɛɛr de wum de Door ye guɔ̈p cɔk ril aloi rɔt në ɣänke muɔ̈ɔ̈k ke kɔcdït/kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n yiic. Kuen kä juëc në biäk de ajuɛɛr de wum de door ye guɔ̈p cɔk ril de COVID-19 tɔ̈u në ɣänke muɔ̈ɔ̈k ke kɔcdït/kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n.

Ajuɛɛr de wum de door ye guɔ̈p cɔk ril de kɔc nɔŋ ɣän niɔp

Ajuɛɛr de wum de door ye guɔ̈p cɔk ril acï gam aɣeer tënë kɔc nɔŋ ɣän niɔp rɛ̈ɛ̈r në ɣän ye keek rɔm ye ke juur yiic. Nyic kä juëc në biäk de ajuɛɛr de wum de door ye guɔ̈p cɔk ril de COVID-19 tënë kɔc nɔŋ ɣän niɔp rɛ̈ɛ̈r në ɣän ye keek rɔm ye ke juur yiic.

Piath de door ye guɔ̈p cɔk ril de COVID-19

Kä rɛc ye röt dac looi, kor naa cï yïïn wum në door ye guɔ̈p cɔk ril aye keek tïŋ ë ke thöŋ kenë naa cï yïïn wum në door tueŋ kaa 2.

Tiŋ wël në biäk de piath de wɛ̈ɛ̈l de COVID-19 ku kä rɛc ye keek yök thïn.

Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.