ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕੇ – ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ – ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ

Downloads

ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕੇ – ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ – ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
Health sector
Language:
Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.