ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Downloads

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ - ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.