ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰਚਾ – A4 ਸੰਸਕਰਣ

ਇਹ ਪਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Downloads

ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰਚਾ – A4 ਸੰਸਕਰਣ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Brochure
Audience:
General public
Language:
Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ
Tags: 

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.