2024 ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ (ਫ਼ਲੂ) ਟੀਕਾਕਰਨ - ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ 2024 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲੂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

Downloads

2024 ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ (ਫ਼ਲੂ) ਟੀਕਾਕਰਨ - ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date:
Date last updated:
Publication type:
Fact sheet
Audience:
General public
Language:
Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ
Description:

ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.