Phòng khám khẩn cấp Medicare có các dịch vụ gì?

Phòng khám khẩn cấp Medicare có các địa điểm ở khắp nơi ở Úc và giúp việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho trường hợp đau ốm và thương tích khẩn cấp, nhưng không đe dọa đến tính mạng, được dễ dàng hơn.

01:06

Phòng khám khẩn cấp Medicare có các địa điểm ở khắp nơi ở Úc và giúp việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho trường hợp đau ốm và thương tích khẩn cấp, nhưng không đe dọa đến tính mạng, được dễ dàng hơn.

Tới Phòng khám khẩn cấp Medicare nghĩa là quý vị không phải chờ ở khoa cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Dịch vụ:

  • Được thanh toán qua Medicare, do đó quý vị hãy mang theo thẻ Medicare
  • Không cần lấy hẹn, do đó quý vị không cần có hẹn và không cần được giới thiệu
  • Mở cửa sớm và đóng cửa muộn mỗi ngày
  • Có các bác sĩ GP và y tá.

Hãy tới Phòng khám khẩn cấp Medicare nếu quý vị bị đau ốm hoặc thương tích mà không thể chờ tới cuộc hẹn thường lệ gặp bác sĩ GP, nhưng không cần phải tới bệnh viện.

Nếu quý vị hoặc người thân yêu của quý vị bị thương tích hoặc đau ốm đe dọa đến tính mạng, hãy gọi 000 hoặc tới thẳng khoa cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Để tìm Phòng khám khẩn cấp Medicare gần nhất, hãy truy cập health.gov.au/MedicareUCC

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.