کلینیک های مراقبت فوری چه پیشنهاد موته؟

کلینیک های مراقبت فوری مدیکر در سراسر استرالیا واقع شده اند و دسترسی به مراقبت های فوری، اما نه تهدید کننده زندکی، بیماری ها و صدمات را آسان تر موکنند.

01:13

کلینیک های مراقبت فوری مدیکر در سراسر استرالیا واقع شده اند و دسترسی به مراقبت های فوری، اما نه تهدید کننده زندکی، بیماری ها و صدمات را آسان تر موکنند.

رفتن به کلینیک مراقبت فوری مدیکر به این معنی است که شمو نیاز ندارد در بخش عاجل خود منتظر بمانید.

آن ها عبارتند از:

  • دیدن داکتر بدون پرداخت فیس، بنابراین کارت مدیکر خود را بیاورید
  • رفتن بدون گرفتن وقت، بنابراین شمو نیاز به گرفتن وقت ملاقات ندارید
  • زود باز موشوند و تا ناوقت
  • توسط داکتران فامیلی و نرس ها

اگر شمو یک بیماری ویا جراحت دارید که منتظر وقت ملاقا ت معمول با داکتر فامیلی، خود نموتانید اما نیاز رفتن به بیمارستان را ندارید، به کلینیک مراقبت فوری محل خود بروید.

اگر شمو ویا یکی از عزیزان تان یک بیماری یا جراحت تهدید کننده زندگی دارید، به شماره سه صفر تماس گرفته ویا مستقیم به نزدیکترین بخش عاجل بروید.

بلدی یافتن نزدیکترین کلینیک مر اقبت فوری مدیکر، به

health.gov.au/MedicareUCC مراجعه کنید.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.