فهمیدن تفاوت بین مراقبت های معمول، فوری و عاجل

کلینیک های مراقبت فوری مدیکر در سراسر استرالیا واقع شده اند و دسترسی به مراقبت های صحی فوری با درمان بدون پرداخت فیس داکتررا آسان تر می سازد.

01:36

کلینیک های مراقبت فوری مدیکر در سراسر استرالیا واقع شده اند و دسترسی به مراقبت های صحی فوری با درمان بدون پرداخت فیس داکتررا آسان تر می سازد.

آنها هر روز زود و دیر باز هستند ونیازی به وقت ملاقات یا مراجعه ندارید.

مراقبت فوری زمانی است که بلدی بیماری یا آسیبی که نموتانید منتظر یک وقت ملاقات منظم با داکتر فامیلی باشید، اما بلدی بیماری های عاجل یا تهدید کننده زندگی نیازی به مراقبت ندارد، ولی به مراقبت صحی نیاز دارید.

مواردی که ممکن است به مراقبت های صحی فوری نیاز داشته باشید شامل شکستگی های جزئی و رگ شدن می باشد. سوختگی خفیف، درد شدید معده، با عفونت های مجاری ادراری.

یبماری ها یا امراض عاجل یا تهدید کننده زندگی نیاز به مراقبت فوری صحی توسط بخش عاجل یا بیمارستان دارند.

بلدی مثال مواردی مانند درد قفسه سینه، مشکلات تنفسی، سوختگی شدید، مسمومیت، از دست دادن احساس وتشنج.

داکتر فامیلی محلی شمو اولین نقطه تماس شمو بلدی راه یابی و مراقبت های صحی پیشگیرانه است. برخی از دوکتوران خانوادگی عمومی نیز وقت ملاقات های همان روز را ارائه میدهند.

بلدی یافتن نزدیکترین کلینیک مر اقبت فوری مدیکر، به

health.gov.au/MedicareUCC مراجعه کنید.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.