ဘၣ်ဃးဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19)

မၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 တၢ်ဆါဒီးတၢ်လီၢ်လၢနကွၢ်ဃုပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါလၢခံကတၢၢ်အနီၢ်ဂံၢ်တက့ၢ်.

COVID-19 မ့ၢ်တၢ်ဆါလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) SARS-CoV-2 န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 အကလုာ်တဖၣ်ပၢၢ်ထီၣ်အသီဆူညါလီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အကရၢ World Health Organization (WHO) န့ၣ်အမူအဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ကလူၤကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်အကလုာ်တဖၣ်လၢအကဲတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲအလီၢ်အိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဆါအဃၢ်အကလုာ်အသီတဖၣ်လၢအကဲတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤတက့ၢ်.

ကတီၢ်အံၤတၢ်အိၣ်သး

World Health Organization (WHO) ဘိးဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ နိၣ်ဘၢၣ်ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) (COVID-19) ကဲထီၣ်ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်ပတီၢ်တၢ်ဆါသတြိာ်ဖဲ 11မာ်ရှး 2020.

COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအံၤအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ.

မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆါသတြိာ် ဒီးမ့ၢ်ပရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအီၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်

COVID-19 န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆါလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိခိၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢး(စ), SARS-CoV-2 အဘဲရၢး(စ)န့ၣ်လီၤ.

COVID-19 အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ရဲၣ်လီၤအသးစး ထီၣ်အဘၣ်ဒးတုၤအနးန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတနီၤဘျါက့ၤလၢတၢ်ဆါညီညီဖိဖဲပှၤအဂၤတဖၣ်ဆူးဆါထီၣ်နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနမၤကွၢ်နသးမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 အဃၢ်န့ၣ်တၢ်လၢနလဲၤခီဖျိဘၣ်အီၤသ့မ့ၢ်၀ဲ-

  • တၢ်လိၤကိၢ်
  • ကူး
  • ကိာ်ယူၢ်ဆါ
  • တၢ်ကသါဖုၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်,ကွၢ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံး လၢတၢ်ကထံၣ်သ့ၣ်ညါ COVID-19 အပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

ပှၤတနီၤန့ၣ်တလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဆါပနီၣ်နီတမံၤဘၣ်(တၢ်ဆါပနီၣ်တအိၣ်)သနာ်က့ရၤလီၤတၢ်ဆါသ့ဒံးလီၤ.

ကတီၢ်ယံာ်တၢ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်

ပှၤအါတက့ၢ်လၢအမၤကွၢ်သးအိၣ်ဒီး COVID-19 အဃၢ်တဖၣ်ဘျါက့ၤ၀ဲဒၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤသ့လီၤ,သနာ်က့ပှၤတနီၤဘၣ်တဘၣ်ကအိၣ်ထီၣ်ဒီးကတီၢ်ယံာ် COVID န့ၣ်လီၤ.

ကတီၢ်ယံာ် COVID အတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်လီၤဆီလိာ်အသးဒ်သိးဒီး COVID-19 အတၢ်ဆါလီၤဆီလိာ်အသးအသိးလီၤ. တၢ်လၢနလဲၤခီဖျိအီၤသ့တဖၣ်-

  • လီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်(လီၤဘှံး)
  • တၢ်ကသါဖုၣ်လီၤ,သးဖျၢၣ်စံၣ်ဖုချ့,သးနါပှၢ်ဆါမ့တမ့ၢ်ဃံးတဖၣ်
  • တၢ်ဂ့ၢ်ကီဃုာ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဒီးတၢ်စၢၢ်ဆၢလီၤသး
  • ဆီတလဲ
  • ခီၣ်ဆၢစုဆၢဒီးယုၢ်ညၣ်ဆါလီၤ.

တဘျီတခီၣ်တၢ်ဆါပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤယံာ်၀ဲဒၣ်တဘျုးနွံမ့တမ့ၢ်တဘျုးလါသ့လီၤ.

မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးကတီၢ်ယံာ် COVIDတက့ၢ်.

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.