Në biäk de Coronavirus (COVID-19)

Piɔ̈cë në biäk de tuaany de COVID-19 ku yee të yïndi yen bï yïn nambaai/nimraa de kä kee yemɛnë luel keek yök thïn.

COVID-19 ee tuaany ye bɛ̈i në coronavirus, SARS-CoV-2

Cïït wääc ke tuaany de COVID-19 aa ŋot ë ke bɔ̈ nhial. World Health Organization (WHO) yenë kee mukthuul bï cïït ke tuaany yenë ke diɛɛr yaa nyuɔɔth ku kä kɔɔr keek.

Piɔ̈ɔ̈cë kä juëc në biäk de cïït ke tuaany yenë ke diɛɛr në Australia.

Tände yee mɛnë

World Health Organization (WHO) acï caal naadɛ̈ ke tuaany de coronavirus (COVID-19) anyic ke ye tuaany de pinynhom ë bɛ̈n në Pɛɛi nïn 11 Pɛɛi de Diäk 2020.

Cɛɛl de tuaany de COVID-19 aŋot ke tɔ̈u.

Piɔ̈cë në biäk de tuaany ku yukku muknhom yedi.

Kä ye tuaany nyuɔɔth

COVID-19 ee tuaany yee kɔ̈m de coronavirus, SARS-CoV-2 bɛ̈i.

Kä ye tuaany de COVID-19 nyuɔɔth aye jɔk në kä kor agut cï kä dït arëët.

kɔc kɔ̈k aye dac pial ku kɔc kɔ̈k aye tuaany arëët. Naa cï tuaany de COVID-19 yök tënë yïïn ke yïn lë ba naŋ:

  • atuɔ̈c
  • ɣɔɔl
  • nɛ̈k de röl
  • bï wëëi yic riɛl.

Në këde wël juëc, tïŋ wereŋ daan de yith ke yïn nyoth kä ye tuaany de COVID-19 nyuɔɔth.

Kɔc kɔ̈k acïn kä ye tuaany nyuɔɔth ye bɛ̈n tënë keek (aa cïnë kä ye tuaany nyuɔɔth ye nyic) ku kaa ŋot ë ke ɣook kɔ̈m.

Kä bär yiic yeke yök tënë tuaany

Kɔc juëc cïnë ke tuaany de COVID-19 yök tënë keek aye pial ëbɛ̈n, ku kɔc kɔ̈k aa lë bïkë Kä Bär Yiic ke COVID yïk.

Kä ye tuaany de COVID Bääric nyuɔɔth aa wääc kenë kä ye tuaany de COVID-19 nyuɔɔth. Yïn lë ba naŋ:

  • dhäär de guɔ̈p dït arëët (dhäär de guɔ̈p)
  • bï wëëï yic riɛl, ba piɔ̈u gut arëët agut ba yök, nɛ̈k de piɔ̈u wɛ̈lɛ̈/ka ba piɔ̈u thiɛk
  • ba cïï ye bɛɛr tak apieth ku ba kë cïï ye kuanycök apieth
  • ba cïï kä ye cam ye bɛɛryök apieth në yïthok wɛ̈lɛ̈/ka ba ke cïï ye ŋöör
  • nɛ̈k de yomthook ku kökic.

Në thɛɛr kɔ̈k ke kä ye tuaany nyuɔɔth käkë aye jäl në wiikiic wɛ̈lɛ̈/ka në pɛ̈i yiic

Piɔ̈ɔ̈cë kä juëc në biäk de COVID Bääric.

Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.