Coronavirus (COVID-19) – Việc giãn cách đang mang lại kết quả (Physical distancing is working)
0:30
Read transcript

Việc giãn cách đã hiệu quả trong việc giúp chúng ta ngăn chặn vi-rút corona lây lan.

Và việc đó sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống hàng ngày trong một thời gian.

Vì vậy, hãy tiếp tục giữ khoảng cách giữa bạn với những người không sống trong hộ gia đình của bạn, luôn cách xa ít nhất 1,5 mét.

Tránh cách chào hỏi thân mật như bắt tay hay ôm hôn.

Hãy tuân theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội trong các cửa hàng và doanh vụ.

Và luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Việc giãn cách đang mang lại kết quả, chúng ta hãy tiếp tục duy trì.

Cùng nhau, chúng ta hãy Giữ COVIDSafe.

Hãy truy cập Australia.gov.au để tìm hiểu thêm.

Được Chính phủ Úc tại Canberra, ủy quyền.

Video type: 
Advertisement
Description: 

Việc giãn cách đã hiệu quả trong việc giúp chúng ta ngăn chặn vi-rút corona lây lan.