COVID-19 vaccination – Video – Akököl ce looi ke ye Video de tuɔ̈m ë wäl de gël ë tuaany (Vaccination story video)

In this video, in Dinka, Malek shares his COVID-19 vaccination experience and talks about why he chose to get vaccinated.

2:01

Ɣëë, riɛnkië aye cɔɔl Malek Madöl. Ɣɛn alui keyɛ IPC Health ku luɔidië ɣɛn alui keyɛ Biclulture Inclusion Worker.

Aköl Malek ee ɣen yök ye tuɔ̈m/wääl COVID-19.

Yïn alëu ba tuɔ̈mdun/wumdun abɛc në COVID-19 yök tënë bɛ̈i akïm de wal ë Commonwealth ku wäläya tedä bɛ̈i akïm de wal ë piny.

Acie ba naŋ warɛŋë Medicare yen bï yïn jäl yök ke tuɔ̈mdun/wumdun ee wal në bɛ̈i akïm käk yiic.

Yïn alëu ba raandɛ̈t ca deet piöu bɛ̈ɛ̈i kenë yïn në aköl leer yï bɛ̈në, cïtmɛn raan töŋ kɔc macthok tedä muöth, raan kuɔny tedä ke raan amuuk.

Raan gɛ̈m yï wäldun tuɔ̈m/wum abïï thiëëc tueŋ tënë gɛ̈mgɛ̈mdu kaam këc yïn guɔ naŋ /yök ke tuɔ̈m/wum.

Keek ëya aabë yïn thiëc thiëcthiëëc në biäkde wal alɔŋ anyikööldun pan-akïm ku naa ye rot yök ke yï puɔl guöp në aköl kënic.

Aalëu ba keek thiëc thiëcthiëëc në alɔŋde/biäkde wal ë COVID-19.

Ɣɛn atom/wum emɛn baai (community) yecän ku bï cën raan liäp/luaŋ/wuɔk erin kɔcdït atɔ̈thïn

ku kɔc kɔ̈ɔ̈k rëër thïn baai (community) yic ku guɔ̈pdië abï rëër ka cïnic diɛr ku ɣɛn alëu ba rëëk keya miit piöu.

Thökde tuɔ̈mdu/wumdu, yïn abïï thiëc ba tïït pan akïm tënë kaam dïkgak ka 15 agut 30, ku ba ŋic lɔn puɔl yïn guɔ̈p.

Yïn wïc tuɔ̈m/wum ë wal arak rou kubɛ̈ yïn gäm tiët rot/guöp apɛi alɔŋ bïn tuany apɛidït tënë COVID-19.

Raan gɛ̈m yï tuɔ̈mdu/wumdu abïï lɛ̈k ye nɛn bï yïn lui aguiɛr rɔ̈ɔ̈mdu tënë tuɔ̈mduɔ̈n/wumduɔ̈n në arak rou.

 

Yeah, my name is Malek Madol, I worked with IPC Health and my role I worked as Biculture Inclusion Worker.

Today Malek is getting his COVID-19 vaccination.

You can get your free COVID-19 vaccination at Commonwealth vaccine clinics and state or territory vaccine clinics.

You do not need a Medicare card to get your vaccination at these clinics.

You can bring someone you trust with you on the day, such as a family member or friend, support worker or carer.

The person giving your vaccination will ask for your consent before you have the vaccine.

They will also ask you questions about your medical history and if you are feeling well on the day. You can ask them questions about the COVID-19 vaccines.

It is important to received vaccine because I worked with people and when I work it can help people about spreading/infecting people with disease and cannot infected me again.

Yeah, am happy because I have received vaccine now and am not worried anymore.

After your vaccination, you will be asked to wait at the clinic for 15 to 30 minutes, to make sure you are okay.

You need two doses of the vaccine to give you as much protection as possible against becoming seriously sick from COVID-19. The person giving your vaccination will tell you when to make an appointment for your second dose.

Video type:
Story
Resource published:
Description:

Yïn thiëcku ba nyic, naadɛ̈ ke ye bidiö kënë aa dɔm ke jiɛ̈ɛ̈m de käke pial ŋoo, ye raan ëbɛ̈n tɔ̈u piny de Australia nɔŋ run kaa 16 ku lɔ nhial gam bïkë door de diäk de wɛ̈ɛ̈l de COVID-19 yök, në pɛ̈i kaa diäk të cïnë door keen kaa kër tëëk/lɔ. Kɔc kɔ̈k tɔ̈u të rɛɛc bï keek tuaany arëët në COVID-19 aa ye keek gam ëya dɛ̈t bïkë door de ŋuan de wäl lööm/yök.

Ba gël de tuaany arëët de COVID-19 muɔ̈kthïn, ke yïn cɔk rɔt tɔ̈u ke yïn nyic käke yee mɛnë ke wum de COVID-19 cït mɛn yenë ye gam tënë runku ku kä kɔɔr ke pial.

Wël juëc në këde wɛ̈ɛ̈l de COVID-19, nëm www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

Please note, this video was filmed prior to updated health advice, recommending everyone in Australia 16 years and over receive a third dose of the COVID-19 vaccine, 3 months after their last dose. Some people at risk of severe illness from COVID-19 are also recommended to receive a fourth dose of the vaccine.

To maintain protection against severe illness from COVID-19, keep up to date with your COVID-19 vaccinations as recommended for your age and health needs.

For more information about COVID-19 vaccine doses, visit www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

 

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.