COVID-19 vaccination – Video – Các vắc-xin COVID-19 hoạt động ra sao (How COVID-19 vaccines work)

In this video, in Vietnamese, Doctor Thien Tran explains how COVID-19 vaccines work.

1:15

Xin chào, tôi tên là Bs.Thienh Tran và tôi là doctor.

Tôi sẽ giải thích vắc-xin COVID-19 hoạt động ra sao.

Quý vị sẽ được tiêm vắc-xin vào cơ thể.

Vắc-xin không loại bỏ bất cứ thứ gì khỏi cơ thể

của quý vị và không thay đổi gen hoặc ADN của quý vị.

Vắc-xin COVID-19 chỉ dạy cơ thể quý vị nhận biết và

chống lại vi-rút COVID-19. Các vắc-xin này không có COVID-19,

và quý vị không thể bị nhiễm COVID-19 khi tiêm các vắc-xin này.

Các tác dụng phụ nhẹ, như nhức đầu hoặc đau cơ,

có nghĩa là vắc-xin có công hiệu.

Vắc-xin COVID-19 giúp ngừa bệnh tật trầm trọng và tử vong.

Mọi người đều có thể góp phần để bảo vệ gia đình và cộng

đồng bằng cách chủng ngừa.

Muốn biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19, hãy truy cập trang mạng

mạng health.gov.au/covid19-vaccines hoặc gọi điện cho

Đường dây Trợ giúp Toàn quốc Coronavirus qua số 1800 020 080.

Muốn có dịch vụ thông phiên dịch hãy gọi số 131 450.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.