COVID-19 vaccination – Video – Paano gumagana ang mga bakuna laban sa COVID-19 (How COVID-19 vaccines work)

In this video, in Tagalog, health care professional Harvey explains how COVID-19 vaccines work.

1:41

Kumusta, ako si Harvey at ako ay isang health worker.

Ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang mga bakuna

laban sa COVID-19.

Ang mga bakuna ay itinuturok sa iyong katawan.

Wala itong tinatanggal na anumang bagay at hindi

nito binabago ang mga genes o DNA ng iyong katawan.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagtuturo ay

iyong katawan na kilalanin at labanan ang COVID-19 na virus.

Hindi naglalaman ang mga ito ng COVID-19, at hindi ka

makakakuha ng COVID-19 mula sa pagkakaroon ng mga bakuna.

Ang banayad na mga epekto, tulad ng sakit ng ulo o

sakit ng kalamnan, ay nangangahulugang gumagana ang bakuna.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nakakatulong na maiwasan

ang malubhang karamdaman at kamatayan. Maaaring gawin ng bawat

isa ang kanilang makakaya upang maprotektahan ang kanilang

pamilya at komunidad sa pamamagitan ng pagpapabakuna.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bakunang

COVID-19 bisitahin ang health.gov.au/covid19-vaccines o tawagan ang

National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080.

Para sa pagsasaling-wika at pag-iinterprete tumawag sa 131 450.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.