COVID-19 vaccination – Video – واکسین های کووید 19 چطور عمل می کنند (How COVID-19 vaccines work)

In this video, in Dari, Doctor Amina explains how COVID-19 vaccines work.

1:35

سلام، نام من Dr Amina است و من یک  داکتر هستم.

من می خواهم نحوه کار واکسین های  کووید 19 را توضیح بدهم.

واکسین ها به بدن شما پیچکاری می شوند.

آنها هیچ چیزی را از بدن شما نمی بردارد و ژن ها یا

دی ان ای شما را تغییر نمی دهند.

واکسین های کووید 19 به بدن شما یاد می دهند که ویروس کووید 19 را

بشناسد و با آن مبارزه کند. آنها حاوی کووید 19 نیستند و شما نمی

توانید از طریق گرفتن واکسین ها، کووید 19 بگیرید.

عوارض جانبی خفیف، مانند سردرد یا درد عضلانی،

به معنای این است که واکسین موثر است.

واکسین های  کووید 19 به جلوگیری از مریضی های جدی و مرگ

کمک می کنند. هرکسی می تواند با واکسین زدن

به وظیفه خود برای محافظت از خانواده و جامعه خود عمل کند.

برای معلومات بیشتر در مورد واکسین های کووید 19 به

 health.gov.au/covid19-vaccines مراجعه کنید یا با نمبر

 1800 020 080با لین کمک ملی کرونا ویروس تماس بگیرید.

برای خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی با نمبر 450 131 تماس بگیرید.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.