COVID-19 vaccination – Video – How COVID-19 vaccines (Assyrian)

In this video, in Assyrian, Doctor Toma explains how COVID-19 vaccines work.

1:36

ܘܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܐܵܣܝܵܐ ܬܐܘܿܡܵܐ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܡܝܼܟ݂ܵܐܹܝܠ.

ܒܸܕ ܦܲܫܩܸܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 .

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܸܚܝܹܐ ܠܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܡܵܛܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܐܵܦܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܡܓܵܘ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼܠܗܘܿܢ ܓ̰ܝܼܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܚܸܡܨܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܛܘܿܡܵܝܵܐ (DNA ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ).

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼ ܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܒܘܼܬ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣܵܐ ܕ COVID-19 ܘܕܦܵܠܸܫ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܹܗ. ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܠ COVID-19 ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܛܵܦܝܼܬܘܿܢ COVID-19 ܡܸܢ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ.

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟ݂ ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܝܲܢ ܟܹܐܒ݂ܵܐ ܕܥܲܨܠܵܬܹ̈ܐ، ܝܼܠܹܗ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ.

ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19 ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܒܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ. ܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܲܐܠܝܼܠܹܗ ܓܲܪܲܝܗܝ ܠܸܢܛܵܪܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܲܝܗܝ ܘܟܢܘܼܫܬܲܝܗܝ ܒܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܛܘܼܥܸܡܹܐ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ health.gov.au/covid19-vaccines ܝܲܢ ܩܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (National Coronavirus Helpline) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 020 080. ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ، ܩܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.