COVID-19 vaccination – Video – Các tiến trình an toàn/được chấp thuận (COVID-19 vaccine safety and approval process)

In this video, in Vietnamese, health care professional Dr Thienh Tran provides information about the safety process that COVID-19 vaccines go through before being approved by the Therapeutic Goods Administration (TGA).

1:19

Xin chào, tôi tên là Bs.Thienh Tran và tôi là doctor.

Tôi sẽ giải thích vì sao chúng tôi biết vắc-xin COVID-19

của Úc an toàn và công hiệu.

Các vắc-xin COVID-19 đã được chấp thuận để sử dụng ở Úc

đã được nhanh chóng bào chế theo các tiêu chuẩn cao nhờ

sự hợp tác giữa các công trình nghiên cứu và nhà khoa

học trên toàn thế giới, với mức tài trợ cao

hơn và có các công nghệ mới.

Úc có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn,

công hiệu và bào chế vắc-xin.

Vắc-xin COVID-19 của Úc đã đạt tiêu chuẩn các cuộc kiểm

tra nghiêm ngặt của Therapeutic Goods Administration,

có nghĩa là chúng an toàn và công hiệu trong việc

ngừa người dân bị bệnh nặng và thậm chí tử vong.

Vắc-xin sẽ bảo vệ quý vị, gia đình và cộng đồng.

Muốn biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19, hãy truy cập trang

mạng health.gov.au/covid19-vaccines hoặc gọi điện cho

Đường dây Trợ giúp Toàn quốc Coronavirus  qua số 1800 020 080.

Muốn có dịch vụ thông phiên dịch hãy gọi số 131 450.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.