Mga dahilan sa pagsuot ng maskara sa mukha

This video, with Tagalog captions, explains how wearing a mask protects yourself and others from viruses like COVID-19 and influenza.

0:47

Nakakatulong ang mga maskara na patigilin ang pagkalat ng mga virus kagaya ng COVID-19 at binabawasan ang ating peligro na magkasakit.

Maraming magagandang dahilan kung bakit dapat gamitin ito.

Nagmamaskara ako para sa aking ipapanganak.

Nagmamaskara ako para sa aking proteksyon.

Nagmamaskara ako upang maproteksyunan ang maysakit kong lola.

Palaging magdala ng maskara para may magagamit ka kapag kailangan. Kung may nakikita kang nakamaskara, igalang mo ang kanilang piniling gawin.

Para sa karagdagang impormasyon kung paano mo maproteksyunan ang iyong sarili at komunidad laban sa COVID-19, tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080. Piliin ang opsyon 8 para sa mga libreng serbisyo ng interpreter.

Video type:
Advertisement
Publication date:
Date last updated:

Help us improve health.gov.au

If you would like a response please use the enquiries form instead.