COVID-19 vaccination – Video – ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်အတၢ်ဂီၤမူ (Vaccination story video)
2:04
Read transcript

နံၤလၢအဂ့ၤ ယမံၤမ့ၢ် နီၢ်ဖျီစၢ် ယဟဲလၢကီၢ်ပယီၤ

တနံၤအံၤ Naw အ၀ဲပိၥ်မုၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလီၤ.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကလီ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢခီမၢ၀ဲးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ်ဒီးကီၢ်စဲၢ်
တၢ်ဟ့ၣ်အကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နတလိၣ်ဘၣ်နမဲၤဒံၤခဲကးလၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်အဒၢးတဖၣ်အံၤဘၣ်.

နဟဲကိးဃုၥ်ပှၤတဂၤဂၤလၢနနၥ်အီၤသ့ဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်,ဒ်အမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့တမ့ၢ်တံၤသကိး,ပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤလၢအကွၢ်ထွဲနၤတဖၣ်သ့၀ဲလီၤ.

ပှၤလၢအဟ့ၣ်နၤကသံၣ်ဒီသဒၢတဂၤကသံကွၢ်နၤလၢနတၢ်ဟ့ၣ်အီၤအခွဲးတချုးနဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဒံးအခါလီၤ.

အ၀ဲသ့ၣ်ကသံကွၢ်စ့ၢ်ကီးနၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအပူၤကွံၥ်အဂ့ၢ်အကျိၤဒီးမ့ၢ်နအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဧါအဂ့ၢ်အကျိၤဖဲနံၤအ၀ဲန့ၣ်လီၤ.နသံကွၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂ့ၢ်သ့၀ဲလီၤ.

ယဆိမိၣ်ဒီးယမုၢ်လၢ်လၢ ကသံၣ်ဖီၣ်တခါအံၤ ကးကွဲၣ်ဆ့တခါအံၤ ကကဲထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်တခါလၢ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပှၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တက့ၢ် ကဂ့ၤထီၣ်လၢသူၣ်ဂ့ၤသးဂ့ၤတက့ၢ် ပတၢ်နာ်လိာ်သးကအိၣ်အါထီၣ် တကးဒံးဘၣ် ပမ့ၢ်လဲၤဟးလၢပပှၤကညီဖိဟံၣ်ကဒဲကဒဲဂ့ၤ ကလဲၤရ့လိာ်မုာ်သးဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖိအဂၤသ့ဂ့ၤ ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၤလီၤႋ

ဖဲနဆဲးနကသံၣ်ဒီသဒၢ၀ံၤအလီၢ်ခံ,အ၀ဲသ့ၣ်ကမၢနအိၣ်ခိးလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအပူၤ ၁၅-၃၀မံၤနံၤတစု,ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢနကအိၣ်မုၥ်ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ.

နကလိၣ်ဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤခံဘျီဒ်သိးကဒီသဒၢနၤတသ့ဖဲအသ့ကတၢၢ်ထီဒါ၀ဲ COVID-19 တၢ်ဆါလၢအနးအကျံၤအဂီၢ်လီၤ.ပှၤလၢအဟ့ၣ်နၤကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်ကတဲဘၣ်နၤလၢနကဘၣ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢနကဆဲးအီၤခံဘျီတဘျီဆံးယံၥ်လဲၣ်အဂီၢ်လီၤ.

 

Good day. My name is Naw Plaw San and I come from Burma.

Today Naw is getting her COVID-19 vaccination.

You can get your free COVID-19 vaccination at Commonwealth vaccine clinics and state or territory vaccine clinics.

You do not need a Medicare card to get your vaccination at these clinics.

You can bring someone you trust with you on the day, such as a family member or friend, support worker or carer.

The person giving your vaccination will ask for your consent before you have the vaccine.

They will also ask you questions about your medical history and if you are feeling well on the day. You can ask them questions about the COVID-19 vaccines.

I think and hope that this vaccine will improve our health for our Karen community, it will improve our mental health, build up our trust with one another and when we are visiting each other, socialising with other ethnic groups this will help both ways to improve our social relationship. 

After your vaccination, you will be asked to wait at the clinic for 15 to 30 minutes, to make sure you are okay.

You need two doses of the vaccine to give you as much protection as possible against becoming seriously sick from COVID-19. The person giving your vaccination will tell you when to make an appointment for your second dose.

 

Date published: 
29 June 2021
Video type: 
Story
Description: 

၀ံသးစူၤမၤနီၣ်, တၢ်ဂီၤမူတခါအံၤဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်အီၤတချုးတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢအဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤလၢအသးအိၣ် ၁၆ နံၣ်ဒီးဆူအဖီခိၣ်ဆဲး၀ဲဒၣ် COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢသၢဖျၢၣ်တဖျၢၣ်ဖဲအဆဲးအကသံၣ် အက တၢၢ်တဖျၢၣ်၀ံၤ၀ဲဒၣ် ၃ လါအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလၢကဆူးဆါထီၣ်နးနး ခီဖျိ COVID-19 တဖၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်စ့ၢ်ကီးအီၤလၢအကဆဲး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢလွံၢ်ဖျၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကပၢၤဃာ်တၢ်ဒီသဒၢထီဒါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအနးလၢအကဲထီၣ်ခီဖျိ COVID-19 အဂီၢ်, အိၣ် ဆိးချုးခံလိာ်နသးဒီးန COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢနသးနံၣ်ဒီးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ် ချ့အတၢ်လိၣ်ဘၣ်အိၣ်အသိးတက့ၢ်.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါဘၣ်ဃး COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအဖျၢၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages တက့ၢ်.

Please note, this video was filmed prior to updated health advice, recommending everyone in Australia 16 years and over receive a third dose of the COVID-19 vaccine, 3 months after their last dose. Some people at risk of severe illness from COVID-19 are also recommended to receive a fourth dose of the vaccine.

To maintain protection against severe illness from COVID-19, keep up to date with your COVID-19 vaccinations as recommended for your age and health needs.

For more information about COVID-19 vaccine doses, visit www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages