COVID-19 vaccination – Video – ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܕܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܛܲܥܲܡܬܵܐ (Vaccination story video)
1:55
Read transcript

ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܢܵܒܝܼܠ ܕܸܢܚܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܝܼܦܵܠܚܸܢ ܦ̮ܘܼܠܬܵܝܡ ܩܵܐ ܗܲܣܦܝܼܬܵܠ، ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܕܒ݂ܹܝܣܬܸܪܢ ܗܹܠܬ̣ ܘܬܲܪܓ̰ܘܼܡܵܢ ܝܼܘܸܢ

ܐܵܢܵܐ ܝܼܘܸܢ ܐܸܬܝܵܐ ܡܸܢ ܐܲܬܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ ܘܗܵܕܝܼܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܸܢ ܓܵܘ Roxburgh Park ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܓܵܘ

ܐܸܕܝܘܿܡ Nabil ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܛܘܼܥܵܡܹܗ ܕ.COVID-19

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܠܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܓܵܘ ܒܵܬܲܝ̈ ܐܘܼܣܵܝܵܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܘܸܠܬܼ
 (Commonwealth)ܘܒܵܬܲܝ̈ ܐܘܼܣܵܝܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܐܸܩܠܹܝܡܵܐ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܠܚܲܕ ܦܸܬܩܵܐ ܕ Medicare ܩܵܐ ܕܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܠܛܲܥܲܡܬܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܒܵܬܲܝ̈ ܐܘܼܣܵܝܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܝܬ݉ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܒܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܦܵܠܵܚܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܘܿܗܿ ܠܹܗ ܛܲܥܲܡܬܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܛܵܠܹܒ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܦܣܵܣܵܘܟܼܘܿܢ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܕܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܛܘܼܥܵܡܵܐ.

ܒܸܕ ܒܲܩܪܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܬܲܫܥܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܘܐܸܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܨܦܵܝܝܼ ܝܬܘܿܢ ܒܗܿܘ ܝܵܘܡܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܵܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܛܘܼܥܵܡܹ̈ܐ ܕ COVID-19

ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܵܟܣܝܼܢ، ܐܵܗܵܐ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܕܡܘܼܫܸܟ݂ܚܠܗܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܩܵܐ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܓܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܘܩܵܐ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܗܲܠܒܲܬ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ

ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܛܲܥܲܡܬܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܘܼܣܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕ 15 ܗܲܠ 30 ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܕܐܲܟܸܕܝܼ ܕܨܦܵܝܝܼ ܝܬܘܿܢ.

ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܬܖܹ̈ܝܢ ܣܸܪܦܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܢܛܵܪܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ܕܚܸܪܒܵܐ ܡܲܪܥܝܼܬܘܿܢ ܒܣܲܒܵܒ ܕ .COVID-19 ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܝܼܵܗܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܛܘܼܥܵܡܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܡܲܕܸܥܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܘܲܥܕܵܐ ܩܵܐ ܣܸܪܦܵܘܟܼܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ.

 

My name is Nabil. I work fulltime for Western Health Hospital as an interpreter.

I have come from Iraq and now I live in Roxburgh Park.

Today Nabil is getting his COVID-19 vaccination.

You can get your free COVID-19 vaccination at Commonwealth vaccine clinics and state or territory vaccine clinics.

You do not need a Medicare card to get your vaccination at these clinics.

You can bring someone you trust with you on the day, such as a family member or friend, support worker or carer.

The person giving your vaccination will ask for your consent before you have the vaccine.

They will also ask you questions about your medical history and if you are feeling well on the day. You can ask them questions about the COVID-19 vaccines.

It is very important to receive this vaccine, this medicine which they have developed now, to first of all protect myself, and to protect members of the family and of course the community.

After your vaccination, you will be asked to wait at the clinic for 15 to 30 minutes, to make sure you are okay.

You need two doses of the vaccine to give you as much protection as possible against becoming seriously sick from COVID-19. The person giving your vaccination will tell you when to make an appointment for your second dose.

Date published: 
30 June 2021
Video type: 
Story
Description: 

ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܝܕܸܥܡܘܼܢ، ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܓܪܝܼܫܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݉ܡ ܢܲܨܝܼܗܲܬ ܡܚܘܼܕܸܬܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܕܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠܚܲܕ ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 16 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ ܩܲܒܸܠ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19، 3 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܣܸܪܦܲܝܗܝ ܐ݉ܚܵܪܵܝܵܐ. ܐܵܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܸܢܛܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܡܼܢ COVID-19 ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܕܩܲܒܠܝܼ ܚܲܕ ܣܸܪܦܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ.

ܩܵܐ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܢܛܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠ ܡܲܪܥܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕ COVID-19، ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܡܚܘܼܕܸܬܹ̈ܐ ܒܛܲܥܲܡܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕ COVID-19 ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܹܐ ܩܵܐ ܥܘܼܡܪܵܘܟܼܘܿܢ ܘܣܢܝܼܩܵܝܘܼܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܣܸܪܦܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ

www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

Please note, this video was filmed prior to updated health advice, recommending everyone in Australia 16 years and over receive a third dose of the COVID-19 vaccine, 3 months after their last dose. Some people at risk of severe illness from COVID-19 are also recommended to receive a fourth dose of the vaccine.

To maintain protection against severe illness from COVID-19, keep up to date with your COVID-19 vaccinations as recommended for your age and health needs.

For more information about COVID-19 vaccine doses, visit www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages