COVID-19 vaccination – Video – Mga proseso ng pag-apruba sa kaligtasan (COVID-19 vaccine safety and approval process)
1:46
Read transcript

Kumusta, ako si Harvey at ako ay isang health worker.

Ipapaliwanag ko kung paano natin malalaman kung ang

mga bakuna laban sa COVID-19 ng Australya ay ligtas at epektibo.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na naaprubahan para

magamit sa Australiya ay mabilis na nabuo sa mataas na pamantayan,

dahil sa mga pananaliksik at pagtutulungan ng mga siyentipiko

sa buong mundo, nang may mas mataas na antas ng

pagpopondo at pag-access sa mga bagong teknolohiya.

Ang Australya ay may mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan,

pagiging epektibo at pagmamanupaktura para sa mga bakuna.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ng Australya ay pumasa sa mga

mahihigpit na pagsusuri ng Therapeutic Goods Administration,

na nangangahulugang ang mga ito ay ligtas at epektibo sa pagpigil sa

pagkakasakit mga tao nang malubha at maging sa pagkamatay.

Poprotektahan ka ng mga bakuna, ang iyong pamilya at ang komunidad.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bakunang

COVID-19 bisitahin ang health.gov.au/covid19-vaccines o tawagan ang

National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080.

Para sa pagsasaling-wika at pag-iinterprete tumawag sa 131 450.

Date published: 
29 March 2021
Video type: 
Advertisement