COVID-19 vaccination – Video – پروسه های مصونیت / تأییدیه (COVID-19 vaccine safety and approval process)
1:46
Read transcript

سلام، نام من Dr Amina است و من یک  داکتر هستم.

من می خواهم توضیح دهم که ما چگونه می دانیم که واکسین

های کووید 19 آسترالیا مصون و موثر هستند.

واکسین های کووید 19 که برای استفاده در آسترالیا مورد تأیید قرار

گرفته اند، به دلیل همکاری محققین و دانشمندان در سراسر دنیا، با سطوح بالاتری

از بودیجه و دسترسی به تکنالوجی های نو، توانسته اند

به سرعت و با استنداردهای بالایی تولید شوند.به سرعت و با استنداردهای بالایی تولید شوند.

استرالیا استنداردهای مصونیت، اثربخشی و

تولید سختگیرانه ای برای واکسین ها دارد.

واکسین های کووید 19 استرالیا آزمایش های دقیق

اداره محصولات تداوی را موفقانه پشت سر گذاشته اند،

به این معنی که آنها در جلوگیری از مرضی شدید و

حتی مرگ افراد مصون و موثر هستند.

واکسین ها از شما، خانواده و جامعه تان محافظت می کنند.

برای معلومات بیشتر در مورد واکسین های کووید 19 به

 health.gov.au/covid19-vaccinesمراجعه کنید یا با نمبر

 1800 020 080با لین کمک ملی کرونا ویروس تماس بگیرید.

برای خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی با نمبر 450 131 تماس بگیرید.