Coronavirus (COVID-19) – Radio – Xét nghiệm COVID-19 sẵn có cho tất cả mọi người (COVID-19 testing is available for everyone)

Downloads

Download audio file

Read transcript

Thông điệp từ Chính phủ Úc, tại Canberra

Quý vị có biết là xét nghiệm COVID-19 có cho tất cả mọi người tại Úc, ngay cả nếu quý vị không phải là công dân hay thường trú nhân Úc không?

Đây bao gồm những người không có thẻ Medicare, khách du lịch nước ngoài, du học sinh quốc tế, công nhân di dân và người tầm trú.

Nếu không khỏe và có các triệu chứng giống như bị cảm hay cúm, xin quý vị đi xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng thị thực của quý vị.

Muốn tìm địa điểm xét nghiệm miễn phí gần quý vị, hãy gọi cho Đường dây Giúp đỡ trên Toàn quốc về Vi-rút Corona qua số 1800 020 080. Muốn có dịch vụ thông phiên dịch, hãy gọi số 131 450.

Duration:
0:45
Audience: 
General public
Description: 

This radio ad, in Vietnamese, explains that COVID-19 testing is available for everyone in Australia, even if you are not an Australian citizen or permanent resident.