అత్యంత తాజా కోవిడ్-19 (COVID-19) ప్రతిస్పందనలో విక్టోరియా ఒంటరిగా లేదు: ముఖ్య వైద్య అధికారి (Victoria not alone in latest COVID-19 response: Chief Medical Officer)

Downloads

అత్యంత తాజా కోవిడ్-19 (COVID-19) ప్రతిస్పందనలో విక్టోరియా ఒంటరిగా లేదు: ముఖ్య వైద్య అధికారి (Victoria not alone in latest COVID-19 response: Chief Medical Officer)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
9 July 2020
Last updated: 
24 September 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Telugu - తెలుగు
Description: 

An opinion piece by the Australian Government’s Acting Chief Medical Officer, Professor Paul Kelly, translated into Telugu.