Be COVIDSafe tile

Downloads

Txojkev yus so ib cov kua-dej mus kuaj COVID-19 (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
7 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Hmong - Hmong
Description: 

Daim ntawv no qhia txog txojkev uas yus tus kheej so ib cov kua ntswg losyog kua aub-ncaug ntawm qhov-ntswg thiab cajpas xa mus kuaj mob. Koj tsuas ua lino thaum koj tus kws khomob, chaw kuaj mob losyog chaw sau cov kua dej collection centre hais kom koj ua xwb.

Daim ntawv no yog lub tsev The Public Health Laboratory Network (PHLN) yog tus tsim ua los pab koj.