Be COVIDSafe tile

Downloads

तथ्य पत्र कोरोनाभाईरस(COVID-19)को बारेमा तपाईले के जान्नु आवश्यक छ (Coronavirus (COVID-19) – what you need to know)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
22 June 2020
Last updated: 
25 June 2020
Publication type: 
Fact Sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

This information sheet includes: 

  • COVID-19 के हो?
  • COVID-19 को लकषणहरु
  • यो कसरी फैलन?
  • COVIDSafe याप के को लागि हो?
  • COVIDSafe यापसले कसरी काम रदछ?
  • COVID-19 बाट सबैभन खतरामा को हुन?
  • COVID-19 बाट आफु र अरुहरुलाई कसरी संरकषण ने
  • एउटा COVIDSafe अषरेगलया तफद अिाडी बढ
  • मैले औषगिय उपचारको लागि कसरी खोजी ने?