Be COVIDSafe tile

Downloads

तपाई आफु लाई कोरोना भाईरसबाट बचाउने (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
17 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Nepali - नेपाली
Description: 

तपाई आफु लाई कोरोना भाईरसबाट बचाउने:

  • शारिरीक दुरीको लागि अभयास गरनुहोला
  • साबुन र पान ले नि यमि त रुपमा हात धुनु होला
  • सतह नि यमि त रुपमा सफा गरनुहोला
  • खोकी र ह्याँछयुँ तपाईको पाखुरामा गरनुहोला
  • यदि बिसञवो हुनुहुन भने घरै रहनुहोला र परिकषणित गरिनु होला
  • कोभि डसेफ(COVIDSAFE) याप डाउनलोड गरनुहोला