Be COVIDSafe tile

Downloads

Tiv-thaiv koj ntawm Coronavirus (Protecting you from coronavirus)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
16 June 2020
Publication type: 
Poster
Intended audience: 
General public
Language: 
Hmong - Hmong
Description: 

Tiv-thaiv koj ntawm Coronavirus 

  • NCO NTSOOV NYOB DEB NTAWM LWM TUS NEEG
  • SIV DEJ THIAB SAB-NPUS NTXUAV TES TSIS SO
  • SO TEJ CHAWS-SIV KOM HUV-SI
  • HNOOS THIAB TXHAM RAU NTAWM TXHAIS CAJ-NPAB
  • NYOB HAUV TSEV YOG TSIS XIS NEEJ CES MUS KUAJ-MOB
  • MUS DOWNLOAD TUS COVIDSAFE APP