Be COVIDSafe tile

Downloads

Të yenë swab (kɛ̈k athëm) ë tuaany de COVID-19 kuɔ̈ ɔ̈ tic thïn ë rɔt (How to self-collect a COVID-19 swab)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
7 July 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Dinka - Thuɔŋjäŋ
Description: 

Awɛ̈reŋ ë nyuuth kän ee yïn nyuɔ̈th të yen swab athëm ë kuutic de kɛ̈k ë wëëi në röldu ku kumdu yic de athëm. Yïn apuɔth ba kɛ̈k ye them ya kuɔ̈ɔ̈tic na cï yïn thiëëc ë dïktor, panakïm thin athëm ka ɣän yenë kɛ̈ŋ kuɔ̈ɔ̈tic thïn.

Public Health Laboratory Network (PHLN) acï awɛreŋ ë nyuuth juiir bï yïn kony.