Cover image for Decide if your doctor's fees offer good value - Vietnamese

Downloads

Quyết định xem lệ phí bác sĩ có đáng đồng tiền bát gạo hay không (Decide if your doctor's fees offer good value)

We aim to provide documents in an accessible format. If you're having problems using a document with your accessibility tools, please contact us for help.

Publication date: 
15 June 2020
Last updated: 
30 June 2020
Publication type: 
Fact sheet
Intended audience: 
General public
Language: 
Vietnamese - Tiếng Việt
Description: 

This fact sheet includes: 

  • NHỮNG CÂU HỎI ĐỂ HỎI BÁC SĨ

  • Danh sách các câu hỏi quý vị có thể hỏi bác sĩ có thể giúp quý vị quyết định xem lệ phí của họ có đáng đồng tiền bát gạo hay không.

  • Bác sĩ có tham dự khóa đào tạo chuyên sâu nào khác ngoài những gì cần thiết cho trình độ chuyên khoa của bác sĩ hay không?
  • Bác sĩ có kinh nghiệm như thế nào về cách điều trị hoặc khám lâm sàng này?
  • Tôi muốn biết về kết quả của quý vị. Làm sao bác sĩ biết nếu cách điều trị nào đó là thành công?
  • Bác sĩ có báo cáo kết quả của mình cho bất kỳ cơ quan đăng ký giám sát chất lượng hoặc tiến trình đồng nghiệp đánh giá của bệnh viện không?
  • Bác sĩ có giúp giáo dục hoặc đào tạo các bác sĩ khác hay không?
  • Bác sĩ có thực hiện bất kỳ cuộc nghiên cứu hoặc đổi mới nào trong lĩnh vực của mình hay không?